Sociální pedagogika a poradenství

Popis studia

Sociální pedagogika a poradenství je studijní program směřující k práci s lidmi a pro lidi – od neziskových organizací po státní správu. V době další technologické revoluce patří program sociální pedagogika a poradenství k programům technikou nenahraditelným a společenská poptávka po kvalitních absolventech je na vzestupu.

Bakalářský program Sociální pedagogika a poradenství je jedinečný jednak pestrostí témat, ale také velkým důrazem kladeným na vlastní rozvoj a sebepoznání, které jsou pro výkon profese klíčové. Jeho cílem je absolventy vybavit znalostmi z pedagogických, sociálně pedagogických, psychologických a poradenských teorií a připravit je tak na realizaci edukační a poradenské činnosti s různými typy klientů.

Studium Sociální pedagogiky a poradenství právě na Ústavu pedagogických věd je jedinečné v několika aspektech:

  • Provázání studia s praxí. Povinnou součástí studia jsou i tři krátkodobé praxe. Studenti se tak již za studia seznamují s možnostmi praktického využití nabytých teoretických poznatků a profesního uplatnění.
  • Důraz na osobnostní rozvoj. V průběhu studia hraje důležitou roli rozvoj interpersonálních dovedností a získávání zkušeností s procesem poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím rozmanitých psychologických a terapeutických technik.
  • Možnost získání odborné certifikace. Naši studenti mají možnost se kromě standardních předmětů zúčastnit speciálních výcvikových kurzů a k bakalářskému titulu tak připojit i různé typy odborných certifikací.
  • Studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Našim studentům nabízíme příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí.
  • Studium na míru. Na našem ústavu si studenti vytvářejí svůj studijní plán sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů mohou vybírat zcela libovolně.

Sociální pedagogika a poradenství se na bakalářském stupni studuje jednooborově nebo jako tzv. sdružené studium (tj. v kombinaci s dalším programem filozofické fakulty), a to pouze v prezenční formě. Studium standardně trvá šest semestrů a je zakončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Předměty

Podívejte se na příklady vyučovaných předmětů nebo si prohlédněte celý studijní katalog.

Absolvent

Kdo jsou naši absolventi? Sociální pracovníci, vychovatelé ve školních družinách a výchovných ústavech, metodici prevence, sociální poradci v neziskových organizacích a občanských poradnách, pracovníci ve veřejné správě a nápravných zařízeních.

Úspěšný absolvent je schopen:

  • Podílet se na plánování, realizaci a hodnocení edukativních, socializačních a poradenských aktivit v různých typech prostředí a s různě diverzifikovanou skupinou klientů.
  • Poskytovat poradenství pro zvládání náročných životních situací.
  • Navrhnout a realizovat empirický výzkum.
  • Organizovat, vytvářet a realizovat programy a projekty individuálního i skupinového rozvoje.

Absolventi bakalářského studijního programu Sociální pedagogika a poradenství mohou v dalším studiu na Ústavu pedagogických věd pokračovat v kterémkoliv ze čtyř magisterských studijních programů.

Přijímací zkouška

Vstup do studia podléhá společným podmínkám Filozofické fakulty, všechny informace jsou proto k dispozici zde.

Bez popisku

Těší se na vás garant oboru Petr Hlaďo

Docent Petr Hlaďo se výzkumně zabývá zejména volbou vzdělávací a profesní dráhy u rozmanitých skupin osob v různých fázích jejich života. Klade si otázky, do jaké míry jsou na toto rozhodování žáci připraveni, kým jsou ovlivňováni a jak by bylo možné v této oblasti žáky lépe připravit. Jeho odborné zaměření je však širší. Studenti se s ním mohou setkat například v předmětech jako Sociální patologie, Pedagogická diagnostika či Metody a techniky pedagogického výzkumu.


MUNIResearchGate

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info