Pedagogické vědy

Studujte na předním výzkumném pracovišti, které má za sebou řadu excelentních vědeckých výsledků v mezinárodních  impaktovaných časopisech, v současné době realizuje několik výzkumných projektů financovaných GAČR a TAČR a vědecky vychovalo mnoho vynikajících českých akademiků!

Popis studia a stipendijní podpory

Cílem doktorského studia je vědecká příprava v oblasti pedagogických věd (pedagogika, andragogika, sociální pedagogika a poradenství). Absolvent doktorského studia je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti. Disponuje schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Motivační stipendium

Naši doktorští studenti v prezenční formě studia dostávají k pravidelnému měsíčnímu stipendiu 15.000,- Kč další pravidelnou finanční podporu, Motivační stipendium. Pokud studenti plní studijní povinnosti uvedené v tabulce níže, dostávají 5krát za semestr Motivační stipendium, které je plně hrazeno z rozpočtu Ústavu pedagogických věd.

Ročník

Studijní povinnosti v semestrech

Články

Zkoušky
(doporučené pořadí)

Motivační stipendium

Celková výše doktorského stipendia

1.

1. Plán dizertačního projektu

2. Plán dizertačního projektu, schvalování plánu oborovou radou

0

Filozofie

3.000,- Kč

18.000,- Kč

2.

3. Sběr dat

4. Sběr dat, odevzdaný článek, Mid-Term Evaluation

1

Anglický jazyk

5.000,- Kč

20.000,- Kč

3.

5. Analýza

6. Analýza, odevzdaný článek, plán dokončení dizertačního projektu

1

Metodologie, Autorský seminář

8.000,- Kč

23.000,- Kč

4.

7. Psaní dizertace, odevzdaný článek

8. Obhajoba

1

Disciplína

10.000,- Kč

25.000,- Kč

Detailní rozpis studijních povinností v daném semestru naleznete zde.

Dále je finančně podporována:
• mezinárodní mobilita studentů
• publikační činnost
další stipendia FF MU
• účast na výzkumných projektech 

Doktorské studium je rozděleno do tří modulů zaměřených na přípravu filozoficko-metodologickou, odbornou a jazykovou. V průběhu studia je student povinen složit zkoušky z filozofie vědy, cizího jazyka, metodologie pedagogického či andragogického výzkumu a jednu zkoušku z vybrané pedagogické či andragogické disciplíny (dle zaměření disertační práce). Studium je výrazně orientováno na individuální práci studenta a školitele, jeho pevnou součástí jsou pravidelně organizované společné vědecké semináře, na nichž vystupují studenti doktorského studia, školitelé a hosté.

Doktorské studium je možné studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Studium standardně trvá osm semestrů a je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

Studijní plán

Průběh doktorského studia se od předchozích stupňů výrazně liší. Stáváte se součástí pracoviště, spolupracujete s vyučujícími, či sami vedete výuku.
Předmětů je méně, a probíhají zejména blokově. Vaše studijní povinnosti jsou rámovány zejména fázemi práce na Vaší disertaci. Součástí studia je také zahraniční výjezd v délce minimálně jednoho semestru.

Studijní plán prezenčního studia Studijní plán kombinovaného studia


Kdo jsou naši absolventi?

Učitelé a výzkumníci na vysokých školách, experti v oblasti vzdělávání v různých vzdělávacích, výzkumných a poradenských organizacích.

Úspěšný absolvent je schopen

 • vykonávat samostatnou a vysoce odbornou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti pedagogických oborů
 • projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky
 • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě
 • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku

Naši studenti a absolventi získali mnoho významných ocenění, například Cenu rektora Masarykovy univerzity, Cenu České asociace pedagogického výzkumu nebo Cenu Evropské asociace pedagogického výzkumu. Více informací o oceněních naleznete zde.

Seznam absolventů

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá dvakrát ročně: uchazeči podávají přihlášky vždy od ledna do dubna a od září do listopadu.

PODEJTE PŘIHLÁŠKU ZDE

Témata možných dizertačních projektů

prof. Milan Pol
    • Distributivní vedení ve školách
    • Rituály ve škole. Na příkladu školní maturity.
prof. Milada Rabušicová
    • Vzdělávání dospělých ve světě (komparativní studie)
    • Učení a vzdělávání dospělých (analýza příležitostí a participace)
prof. Klára Šeďová
 • Žáci s různými typy znevýhodnění a jejich zapojení do výukové komunikace
 • Profesní diskurz učitelů
doc. Petr Hlaďo
 • Pracovní schopnost učitelů v kontextu stárnutí
 • Pracovní zdraví a well-being učitelů
 • Tranzice a transfery ve vzdělávacím kontextu
doc. Bohumíra Lazarová
 • Klima školy očima žáků
doc. Martin Sedláček
 • Efekty vzdělávání v souvislosti s řízením škol
 • Interpersonální vztahy ve škole a výsledky učení
 • Soukromé a veřejné ZŠ v kontextu analýzy vzdělávacích výsledků
doc. Jiří Zounek
    • Digitální technologie ve formálním a informálním učení (životě) dětí, mládeže i dospělých (digitální technologie ve škole, v rodině, v zaměstnání; digitální technologie jako součást běžných každodenních aktivit v různých kontextech a prostředích včetně prostředí virtuálního)
    • E-learning v terciárním vzdělávání (empirický výzkum výuky podporované ICT na vysokých školách)
    • Dějiny (post)socialistického školství v Československu (dějiny základního, středního, vysokého školství pohledem pamětníků – učitelů i žáků; období kolem roku 1968, 1989, transformace školství v 90. letech minulého století; využití orální historie v historicko-pedagogickém výzkumu).
dr. Karla Brücknerová
 • Nástroje pro evaluaci vysokoškolské výuky a možnosti jejich využití v českém kontextu
 • Reflexe praxe na vysokých školách (podoby reflektivních dialogů a jejich vztah k učení studentů)


dr. Zuzana Šalamounová

 • Role jazykové výbavy žáků v jejich zapojení do výukové komunikace
 • Jazyk v procesu identifikace žáků v prostředí školní třídy

Na doktorát krok za krokem

Vyhraďte si dostatek času, ideálně měsíc a více, ještě před podáním samotné přihlášky. Stačí se držet následujících kroků.


 • Projděte si seznam témat a školitelů

  Pokud nemáte předem jasno, s jakým tématem se přihlásit na doktorát, vyberte si některé z nabízených témat. Ačkoliv se téma může v první roce studia pozměnit a upřesnit, vybírejte s rozvahou. 

 • Kontaktujte potencionálního školitele nebo garanta programu

  Bez toho to na doktorátu nejde. Pomůže Vám doladit téma, a povede Vás celé čtyři roky.

 • Sepište projekt disertační práce

  Na základě domluvy se školitelem sepište projekt dizertační práce. 

 • Podejte přihlášku ke studiu

  Přihláška se podavá v IS MU. Zaplaťte poplatek.

 • Odevzdejte projekt, životopis a soupis publikační činnosti

  Všechny tři dokumenty je potřeba odevzdat studijnímu oddělení v tištěné podobě, nejpozději týden po ukončení přihlašování pro daný semestr.

 • Přijďte k přijímacímu pohovoru

  Připravte se na rozhovor s vyučujícími UPV.Společně si budete povídat například o vašem výzkumném záměru, volbě studia a očekávání, o vašich zkušenostech a magisterské práci. 

 • Počkejte na výsledek přijímacího řízení

Těší se na Vás garanti doktorského studia

Bez popisku

Milan Pol

Profesor Milan Pol se specializuje na řízení ve vzdělávání a pedagogickou evaluaci. Je autorem řady publikací, například o organizačním učení ve školách, kultuře školy, životní a profesní dráze vedoucích pracovníků škol. V současné době je děkanem Filozofické fakulty MU.

MUNIResearchGate


 

Bez popisku

Roman Švaříček

Dr. Roman Švaříček se profesně zabývá zejména dialogickým vyučováním, pedagogickými teoriemi, filozofií výchovy a metodologií kvalitativního výzkumu. Studenti se s ním mohou setkat třeba v předmětech Pedagogické teorie, Filozofie výchovy a vzdělávání nebo Alternativní pohledy na školu.

MUNIResearch Gate


 

PODAT PŘIHLÁŠKU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info