O ústavu

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity patří mezi vysokoškolská pracoviště s velmi dlouhou tradicí. U kořenů této tradice stálo zřízení Pedagogického semináře na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v roce 1922, tedy nedlouho po jejím založení.


Studijní programy


Hlavními principy vysokoškolské výuky na ÚPV jsou propojení vlastního výzkumu a výuky, diskuse se studenty o kognitivně náročných vědeckých problémech, využívání široké palety aktivizačních didaktických metod a zapojení moderních technologií do výuky. V bakalářském stupni poskytuje ústav vzdělání ve dvou studijních programech: PedagogikaSociální pedagogika a poradenství. V programu Pedagogika je navíc možné zvolit si specializaci Digitální technologie ve vzdělávání, která nabízí unikátní spojení teorie, výzkumu, řízení projektů, didaktiky digitálních technologií ve vzdělávání a přímé praxe s technologiemi a jejich využitím ve vzdělávání. V magisterském stupni jsou pro studenty otevřeny tři studijní programy: Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenstvíAndragogika. Program Pedagogika je možné studovat ve specializaci Školská správa a vzdělávací politika. Cílem je připravovat odborníky, kteří budou schopni působit v oblasti správy a řízení vzdělávacích institucí.

Doktorský studijní program Pedagogické vědy navazuje na všechny tři magisterské studijní programy a vede studenty k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti. Vzdělávací činnost ústavu zahrnuje rovněž výuku pedagogických a didaktických kurzů pro studenty učitelských studijních programů a v rámci celoživotního vzdělávání kvalifikační studium Výchovné poradenství. Dosah pracoviště se zvyšuje rovněž tím, že ročně připravuje desítky motivovaných učitelů na aktuální potřeby praxe.


Výzkumná činnost


Cílem výzkumu na ÚPV je podílet se na proměně vzdělávání prostřednictvím inovativních a mezinárodně uznávaných vědeckých výsledků. V současné době se výzkumníci z ÚPV zaměřují na adaptaci ukrajinských žáků v českých základních školách (doc. Petr Hlaďo a prof. Klára Šeďová) a na učení vysokoškolských studentů v online vzdělávacích systémech (dr. Libor Juhaňák). Intervencemi do výuky na základních školách usilují o produktivnější dialog ve třídě (prof. Šeďová) a vyvíjejí lepší diagnostické nástroje pro dyslektické žáky prvního stupně za pomoci sledování po-hybu očí (eye-trackingu) a strojového učení (dr. Roman Švaříček). Věnují se výzkumu pracovní schopnosti učitelů (doc. Hlaďo), životním drahám neúspěšných maturantů a maturantek (doc. Petr Novotný) i každodennímu životu základní školy v období postsocialistické transformace (doc. Jiří Zounek). V roce 2022 se několik členů ústavu připojilo k nově vzniklému Institutu SYRI (Národnímu institutu pro výzkum socio-ekonomických dopadů nemocí a systémových rizik), který propojuje excelentní sociálněvědní badatele napříč vědeckými institucemi a univerzitami.


Ocenění členů ústavu


O úspěchu empirického výzkumu svědčí mimo jiné i značný počet ocenění, která získali členové ústavu v posledních letech. Z mnoha ocenění uveřejněných na webu pracoviště vybíráme ceny za dvě zahraniční monografie. Za publikaci Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible získal tým pod vedením prof. Šeďové Cenu děkana FF MU za významný tvůrčí čin za rok 2020 a za knihu Life and Learning of Digital Teens byl Cenou děkanky FF MU za významný tvůrčí čin 2022 oceněn tým pod vedením doc. Zounka. Nejvýznamnějšího ocenění za výzkumnou činnost dosáhla prof. Šeďová, která získala Cenu předsedy Grantové agentury ČR za rok 2021 za úspěšný projekt Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků. Jedná se o první ocenění pedagogického projektu za dobu, kdy je cena předsedy Grantové agentury ČR udělována.


Publikace členů


Od běžících i již dokončených projektů se odvíjí rozsáhlá publikační činnost členů ústavu.


Studia paedagogica


Od roku 2009 ústav vydává vlastní odborný časopis Studia paedagogica, zaměřující se na studie z oblasti vzdělávání, výchovy a učení. Časopis byl v roce 2017 přijat do bibliografické a citační databáze Scopus.


Vedení ústavu


(zleva: Karla Brücknerová, Roman Švaříček, Petr Hlaďo)

Kontakty„Chceme být prestižním pracovištěm, které vyniká vstřícným vztahem ke studentům, kolegiální spoluprací a excelentními výzkumnými výsledky.“


Roman Švaříček, vedoucí ústavu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info