Výchovné poradenství

Studium Výchovného poradenství bude zahájeno v podzimním semestru 2021!

Aktuální rozvrh je dostupný zde.

Nový kurz začne v říjnu 2021, přihlášky ke studiu je možno podávat do 15. 9. 2021. Podrobné informace o studiu budou všem uchazečům zaslány mailem v září 2021.

V případě, že se zájemci o studium již přihlásili v předcházejícím období, nemusí podávat novou přihlášku. Prosíme však o potvrzení zájmu o studium mailem garantce studia doc. PhDr. D. Knotové, Ph.D. na adresu knotova@phil.muni.cz.

O studiu 

Studijní program je určen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a učitelům ve funkcích výchovných poradců. Studium vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

Studijní program svým obsahem naplňuje podmínky studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditován v souladu s požadavky MŠMT v rámci DVPP.

Organizace studia

Výuka je organizována formou pravidelných konzultací, které se konají v pátek (frekvence asi 1x za 14 dnů, vše bude přesně uvedeno v rozvrhu) v rozsahu 8 vyučovacích hodin (zahájení v 8.30 hod., konec nejpozději v 15.40 hod.). Přesný termín zahájení studia, rozvrh a organizační náležitosti budou studujícím zaslány poštou.

Standardní délka studia je čtyři semestry. Studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou, jejíž součástí je rozprava o závěrečné písemné práci. Absolvent studijního programu získá osvědčení o absolvování celoživotního studia v souladu s § 60, zákona č. 111/98 Sb.

Přihláška a poplatky

Jak se ke studiu přihlásit?

  • Přihlášku je třeba podat elektronickou formou.
  • Při zápisu předložte kopii vysokoškolského diplomu, případně doklad o pedagogické kvalifikaci.

Pořadí zájemců o studium bude sestaveno podle data obdržení přihlášky. Přijímací zkoušky se na tento typ studia nekonají. Studium bude otevřeno pouze v případě dostatečného počtu zájemců.

Cena za jeden semestr studia je 7.000 Kč.

Těší se na Vás garantka studia Dana Knotová

Docentka Dana Knotová se zabývá zejména sociální pedagogikou a školním poradenstvím, ale také pedagogikou volného času či multikulturní výchovou. Studenti se s ní mohou setkat v předmětech jako Gerontopedagogika, Multikulturní výchova či Poradenské služby.


knotova@phil.muni.cz, ResearchGate, MUNI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info