Andragogika

Popis studia

O dětství se mluví jako o nejhezčím období života. Škola nás ale nenaučí všemu, co budeme v budoucnosti potřebovat, a i v pozdějších obdobích je třeba usilovně pracovat. Učení je celoživotní záležitostí. Pokud si kladete otázky související se změnami v životě člověka, s jeho možností vzdělávat se v dospělosti, profesně se uplatnit a rozvíjet se, pak je pro Vás andragogika cesta tím správným směrem. Hledejte spolu s námi odpovědi na otázky za pomoci výzkumů, ale i vhledem do praxe.

Studium andragogiky právě na ÚPV je jedinečné v několika aspektech:

 • Provázání studia s praxí. Povinnou součástí studia je také odborná praxe. Studenti se tak již během studia seznamují s možnostmi budoucího profesního uplatnění.
 • Studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Našim studentům nabízíme příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. V rámci programu Erasmus se naši studenti už podívali třeba do…
 • Studium na míru. Na našem ústavu si studenti vytvářejí svůj studijní plán sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů mohou vybírat zcela libovolně.
 • Sledujeme nové trendy v oboru. Jdeme s dobou a společně se studenty zkoumáme nové trendy v oblasti vzdělávání. Také pravidelně hostíme odborníky ze zahraničí, kteří s námi sdílí své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy.
 • Studium je úzce propojeno s oborem Pedagogika. Učení člověka, jeho výchova, vzdělávání a rozvoj jsou celoživotní procesy, tudíž na sebe navazují a vzájemně se podporují. Stejně tak je tomu u těchto studijních oborů.

Andragogiku je v navazujícím magisterském studiu možné studovat pouze jednooborově, a to v prezenční i kombinované formě. Studium standardně trvá čtyři semestry a je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Předměty

Podívejte se na příklady vyučovaných předmětů nebo si prohlédněte celý studijní katalog.

Absolvent

Co nejlepšího mohou absolventi dělat v ČR, v zahraničí? Když to jen trochu přeženeme, odpověď zní vše, kde je potřeba uplatnit tvořivé myšlení, kritické myšlení, schopnost analýzy a porozumění textům a výsledkům výzkumů. Zkrátka tam, kde je potřeba uplatnit vlastní názor opřený o znalost a poučené porozumění.

Kdo jsou naši absolventi? Personalisté, lektoři vzdělávání dospělých, koordinátoři vzdělávání, výzkumníci, projektoví pracovníci v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve firmách, státní správě, vzdělávacích a školských institucích i nevládních organizacích.

Úspěšný absolvent je schopen:

 • Odborně a koncepčně pracovat v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých.
 • Samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit mnohostranné vzdělávací aktivity zaměřené na dospělé.
 • Ovládá adekvátní didaktické a metodické přístupy ke vzdělávání dospělých, jako jsou e-learning, pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje atd.

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Andragogika mohou v dalším studiu na ÚPV pokračovat v doktorském studijním programu Pedagogické vědy.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušku tvoří znalostní test s otázkami s volnou odpovědí. Test zahrnuje otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle tematických okruhů níže.

Okruhy přijímací zkoušky

  • Pedagogika jako věda. Systém pedagogických disciplín. Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplíny. Hraniční pedagogické disciplíny.
  • Andragogika jako věda. Systém andragogických disciplín (teoretické a praktické).
  • Vztah pedagogiky a andragogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika).
  • Teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivně psychologické, spiritualistické a personalistické, technologické, sociální).
  • Celoživotní a všeživotní učení. Formální a neformální vzdělávání, informální učení.
  • Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Školská soustava – základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce.
  • Metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum. Metody a techniky pedagogického výzkumu.
  • Klasické (konsensuální, konfliktní, interpretativní) a současné sociologické teorie a jejich interpretace výchovy, vzdělávání a školy.
  • Cíle a funkce sociální politiky. Aktéři, principy a nástroje sociální politiky. Sociální stát.
  • Rozvoj lidských zdrojů a celoživotní učení v mezinárodní a české perspektivě. Záměry a cíle formulované v základních programových dokumentech EU (Memorandum o celoživotním učení, Bílá kniha) a ČR (Strategie rozvoje lidských zdrojů, Strategie celoživotního učení ČR). 

Literatura k prostudování

  • Beneš, Milan. Úvod do andragogiky. Praha : Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 80-7184-381-4.
  • Bertrand, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5.
  • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.
  • Koťa, Jaroslav, Havlík, Radomír. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2002. 184 s. ISBN: 978-80-7367-327-7.
  • Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. Praha : Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3.
  • Krebs, V. a kol. Sociální politika, ASPI, a.s. Praha, 2005, ISBN 80-7357-050-3.
  • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 2006. 270 s. ISBN: 80-7184-569-8.
  • Pelikán, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8.
  • Prokop, Jiří Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha : Karolinum, 2005. 289 s. ISBN 80-246-1008-6.
  • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3.
  • Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav (eds.) Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno : Masarykova univerzita. 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
  • Vorlíček, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. Praha : H&H, 2000. 174 s. ISBN 80-86022-71-X.
 • Další literatura je na Vaší volbě. 

Co když mám bakaláře odjinud?

Nevadí, každý rok přijmeme několik studentů z jiných univerzit i jiných, avšak příbuzných oborů.

Jde to bez přijímaček?

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Bez popisku

Garant oboru

Docent Petr Novotný je garantem studia andragogiky a od roku 2014 do roku 2022 byl vedoucím celého ústavu. Profesně se zabývá zejména mezigeneračním učením a metodologií andragogického výzkumu. Studenti se s ním setkávají v předmětech Andragogika, Úvod do andragogického výzkumu nebo Inovace v českém vzdělávání.


MUNIResearchGate, Academia.eduGoogle Scholar

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info