Pedagogika

Popis studia

Jaké jsou zákonitosti učení? Jak funguje škola a školské systémy? Jaké je chování žáků ve třídě a jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy? Jak se mění vzdělávání ve věku nových médií? To jsou jen některé z otázek, které si klademe při studiu pedagogiky. Hledání odpovědí výzkumnými metodami je důležité pro nové vědecké poznatky, ale také jako základ pro inovace ve vzdělávání, které jsou v současné době tak palčivou otázkou. Přidáte se k nám?

Navazující magisterské studium Pedagogiky si klade za cíl především rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti z bakalářského stupně studia. Studium výrazně rozvíjí jednak kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, jednak schopnosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání.

Studium pedagogiky právě na ÚPV je jedinečné v několika aspektech:

 • Možnost studijní specializace. V rámci studia máte možnost zvolit si některou ze studijních profilací a zaměřit se tak na oblast pedagogiky, která je Vám blízká.
 • Provázání studia s praxí. Povinnou součástí studia je také odborná praxe. Studenti se tak již během studia seznamují s možnostmi budoucího profesního uplatnění.
 • Studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Našim studentům nabízíme příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. V rámci programu Erasmus se naši studenti už podívali třeba do…
 • Studium na míru. Na našem ústavu si studenti vytvářejí svůj studijní plán sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů mohou vybírat zcela libovolně.
 • Sledujeme nové trendy v oboru. Jdeme s dobou a společně se studenty zkoumáme nové trendy v oblasti vzdělávání. Také pravidelně hostíme odborníky ze zahraničí, kteří s námi sdílí své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy.

Navazující magisterské studium pedagogiky je možné studovat jednooborově nebo dvouoborově  v kombinaci s dalším oborem Filozofické fakulty, a to v prezenční i kombinované formě. Studium standardně trvá čtyři semestry a je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Předměty

Podívejte se na příklady vyučovaných předmětů, nebo si prohlédněte celý studijní katalog.

Absolvent

Kdo jsou naši absolventi? Lektoři v institucích formálního i neformálního vzdělávání, výzkumníci, poradci, žurnalisté, pracovníci v institucích státní správy a samosprávy, projektoví pracovníci.

Úspěšný absolvent je schopen:

 • Naplánovat, realizovat a vyhodnotit pedagogický výzkum.
 • Analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin a navrhnout odpovídající vzdělávací aktivity.
 • Využívat širokou škálu vzdělávacích metod a tvořivě je upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin.
 • Provádět koncepční, organizační a projektovou činnost ve školství i mimoškolním vzdělávání.

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Pedagogika mohou v dalším studiu na ÚPV pokračovat v doktorském studijním programu Pedagogické vědy.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušku tvoří znalostní test s otázkami s volnou odpovědí. Test zahrnuje otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle tematických okruhů níže.

Okruhy přijímací zkoušky

 1. Pedagogika jako věda. Systém pedagogických disciplín. Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplín. Hraniční pedagogické disciplíny.
 2. Vztah pedagogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika).
 3. Teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivněpsychologické, spiritualistické a personalistické, technologické, sociální).
 4. Role vzdělání v procesu sociální stratifikace a sociální mobility. Teorie a výzkumy rovnosti vzdělávacích příležitostí. Teorie kulturního kapitálu, teorie řečového deficitu a další relevantní teorie a výzkumy.
 5. Proces učení a teorie učení, které mají své didaktické aplikace (teorie asociativního učení, učení se vhledem, behaviorální teorie učení, teorie sociálního učení aj.). Individuální styly učení. Učení se z textu a zásady tvorby učebního textu.
 6. Celoživotní a všeživotní učení. Formální a neformální vzdělávání, informální učení.
 7. Současná společnost jako společnost vědění a související sociální a ekonomické trendy. Vliv vzniku společnosti vědění na oblast vzdělávání.
 8. Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Školská soustava – základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce.
 9. Metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum. Metody a techniky pedagogického výzkumu.
 10. Model empirické vědy. Fáze empirického výzkumu. Hypotézy, verifikace a falzifikace. Operacionalizace. Měření, validita, reliabilita.

Literatura k prostudování

 • Bertrand, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
 • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 
 • Illeris, Knut. How we learn: learning and non-learning in school and beyond. London: Routledge, 2007.
 • Koťa, Jaroslav, Havlík, Radomír. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. 
 • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2006. 
 • Pelikán, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. 
 • Petrusek, Miroslav. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 
 • Prokop, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2005.
 • Průcha, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. 
 • Průcha, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. 
 • Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav (eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita. 2008.
 • Švaříček, Roman, Klára Šeďová et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
 • Vorlíček, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. Praha: H&H, 2000. 

Plus další literatura podle volby uchazeče.

 

Co když mám bakaláře odjinud?

Nevadí, každý rok přijmeme několik studentů z jiných univerzit i jiných, avšak příbuzných oborů.

Jde to bez přijímaček?

Absolventům bakalářského studia oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství na Ústavu pedagogických věd FF MU je přijímací test prominut v případě, že je jejich celkový výsledek bakalářské zkoušky do 2,0.

Bez popisku

Těší se na vás garant oboru Martin Sedláček

Docent Martin Sedláček se zabývá problematikou řízení škol, ale věnuje se také vztahu mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků. Studenti se s ním setkávají v předmětech jako Analýza kvantitativních dat, Kvantitativní výzkum nebo Řízení vzdělávacích institucí. Přečtěte si například jeho monografii První učitel, která vyšla v nakladatelství Munipress.


MUNIResearchGate, Academia.edu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info