Pedagogika

Popis studia

Jaké jsou zákonitosti učení? Jak funguje škola a školské systémy? Jaké je chování žáků ve třídě a jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy? Jak se mění vzdělávání ve věku nových médií? To jsou jen některé z otázek, které si klademe při studiu pedagogiky. Hledání odpovědí výzkumnými metodami je důležité pro nové vědecké poznatky, ale také jako základ pro inovace ve vzdělávání, které jsou v současné době tak palčivou otázkou. Přidáte se k nám?

Navazující magisterské studium Pedagogiky si klade za cíl především rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti z bakalářského stupně studia. Studium výrazně rozvíjí jednak kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, jednak schopnosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání.

Studium pedagogiky právě na ÚPV je jedinečné v několika aspektech:

 • Možnost studijní specializace. V rámci studia máte možnost zvolit si některou ze studijních profilací a zaměřit se tak na oblast pedagogiky, která je Vám blízká.
 • Provázání studia s praxí. Povinnou součástí studia je také odborná praxe. Studenti se tak již během studia seznamují s možnostmi budoucího profesního uplatnění.
 • Studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Našim studentům nabízíme příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. V rámci programu Erasmus se naši studenti už podívali třeba do…
 • Studium na míru. Na našem ústavu si studenti vytvářejí svůj studijní plán sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů mohou vybírat zcela libovolně.
 • Sledujeme nové trendy v oboru. Jdeme s dobou a společně se studenty zkoumáme nové trendy v oblasti vzdělávání. Také pravidelně hostíme odborníky ze zahraničí, kteří s námi sdílí své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy.

Navazující magisterské studium pedagogiky je možné studovat jednooborově nebo dvouoborově  v kombinaci s dalším oborem Filozofické fakulty, a to v prezenční i kombinované formě. Studium standardně trvá čtyři semestry a je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Předměty

Podívejte se na příklady vyučovaných předmětů, nebo si prohlédněte celý studijní katalog.

Absolvent

Kdo jsou naši absolventi? Lektoři v institucích formálního i neformálního vzdělávání, výzkumníci, poradci, žurnalisté, pracovníci v institucích státní správy a samosprávy, projektoví pracovníci.

Úspěšný absolvent je schopen:

 • Naplánovat, realizovat a vyhodnotit pedagogický výzkum.
 • Analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin a navrhnout odpovídající vzdělávací aktivity.
 • Využívat širokou škálu vzdělávacích metod a tvořivě je upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin.
 • Provádět koncepční, organizační a projektovou činnost ve školství i mimoškolním vzdělávání.

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Pedagogika mohou v dalším studiu na ÚPV pokračovat v doktorském studijním programu v oboru Pedagogika nebo Andragogika.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušku tvoří znalostní test s otázkami s volnou odpovědí. Test zahrnuje otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle tematických okruhů níže.

Okruhy přijímací zkoušky

 1. Pedagogika jako věda. Systém pedagogických disciplín. Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplín. Hraniční pedagogické disciplíny.
 2. Vztah pedagogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika).
 3. Teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivněpsychologické, spiritualistické a personalistické, technologické, sociální).
 4. Role vzdělání v procesu sociální stratifikace a sociální mobility. Teorie a výzkumy rovnosti vzdělávacích příležitostí. Teorie kulturního kapitálu, teorie řečového deficitu a další relevantní teorie a výzkumy.
 5. Proces učení a teorie učení, které mají své didaktické aplikace (teorie asociativního učení, učení se vhledem, behaviorální teorie učení, teorie sociálního učení aj.). Individuální styly učení. Učení se z textu a zásady tvorby učebního textu.
 6. Celoživotní a všeživotní učení. Formální a neformální vzdělávání, informální učení.
 7. Současná společnost jako společnost vědění a související sociální a ekonomické trendy. Vliv vzniku společnosti vědění na oblast vzdělávání.
 8. Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Školská soustava – základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce.
 9. Metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum. Metody a techniky pedagogického výzkumu.
 10. Model empirické vědy. Fáze empirického výzkumu. Hypotézy, verifikace a falzifikace. Operacionalizace. Měření, validita, reliabilita.

Literatura k prostudování

 • Bertrand, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
 • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 
 • Illeris, Knut. How we learn: learning and non-learning in school and beyond. London: Routledge, 2007.
 • Koťa, Jaroslav, Havlík, Radomír. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. 
 • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2006. 
 • Pelikán, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. 
 • Petrusek, Miroslav. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 
 • Prokop, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2005.
 • Průcha, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. 
 • Průcha, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. 
 • Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav (eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita. 2008.
 • Švaříček, Roman, Klára Šeďová et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
 • Vorlíček, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. Praha: H&H, 2000. 

Plus další literatura podle volby uchazeče.

 

Co když mám bakaláře odjinud?

Nevadí, každý rok přijmeme několik studentů z jiných univerzit i jiných, avšak příbuzných oborů.

Jde to bez přijímaček?

Absolventům bakalářského studia oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství na Ústavu pedagogických věd FF MU je přijímací test prominut v případě, že je jejich celkový výsledek bakalářské zkoušky do 2,0.

Těší se na vás garant oboru Jiří Zounek

Docent Jiří Zounek nahlíží na pedagogiku originálním způsobem - směrem do minulosti i do budoucnosti. Zabývá se dějinami pedagogiky a školství a zároveň se věnuje využití digitálních technologií ve vzdělávání. Přečtěte si například jeho knihy E-learning – Učení (se) s digitálními technologiemi či Normální život v nenormální době nebo navštivte jeho web. Studenti se s ním setkávají v předmětech jako Klíčová témata dějin školství a pedagogiky, E-learning nebo Digitální technologie ve vzdělávání.


MUNIResearchGate, Academia.edu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info