Sociální pedagogika a poradenství

Popis studia

Sociální pedagogika a poradenství je obor směřující k práci s lidmi a pro lidi – od neziskových organizací po státní správu. V době další technologické revoluce patří obor sociální pedagogika a poradenství k oborům technikou nenahraditelným a společenská poptávka po kvalitních absolventech je na vzestupu.

Magisterský navazující obor Sociální pedagogika a poradenství dále rozvíjí poznatky a kompetence, které studenti nabyli při studiu bakalářského stupně téhož nebo příbuzného oboru (garant studijního programu určuje, které obory lze považovat za příbuzné). Důraz je zde kladen nejen na oblast teoretickou a aplikační, ale také na osobnostní rozvoj. Studium vede k poznání a pochopení sociálních souvislostí různých typů a úrovní společenských a individuálních problémů, rovněž studenty připraví k samostatné výzkumné činnosti a k expertní analytické práci.

Studium Sociální pedagogiky a poradenství právě na ÚPV je jedinečné v několika aspektech:

 • Provázání studia s praxí. Povinnou součástí studia je také odborná praxe. Studenti se tak již během studia seznamují s možnostmi budoucího profesního uplatnění.
 • Důraz na osobnostní rozvoj. V průběhu studia hraje důležitou roli rozvoj interpersonálních dovedností a získávání zkušeností s procesem poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím rozmanitých psychologických a terapeutických technik.
 • Možnost získání odborné certifikace. Naši studenti mají možnost se kromě standardních předmětů zúčastnit speciálních výcvikových kurzů a k bakalářskému titulu tak připojit i různé typy odborných certifikací.
 • Studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Našim studentům nabízíme příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. 
 • Studium na míru. Na našem ústavu si studenti vytvářejí svůj studijní plán sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů mohou vybírat zcela libovolně.

Sociální pedagogiku a poradenství je na magisterském stupni možné studovat pouze jednooborově a prezenčně. Studium standardně trvá čtyři semestry a je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Předměty

Podívejte se na příklady vyučovaných předmětů nebo si prohlédněte celý studijní katalog.

Absolvent

Kdo jsou naši absolventi? Sociální pracovníci, vychovatelé ve školních družinách a výchovných ústavech, metodici prevence, sociální poradci v neziskových organizacích a občanských poradnách, pracovníci ve veřejné správě a nápravných zařízeních.

Úspěšný absolvent je schopen:

 • Podílet se na plánování, realizaci a hodnocení edukativních, socializačních a poradenských aktivit v různých typech prostředí a s různě diverzifikovanou skupinou klientů.
 • Poskytovat poradenství pro zvládání náročných životních situací.
 • Navrhnout a realizovat empirický výzkum.
 • Organizovat, vytvářet a realizovat programy a projekty individuálního i skupinového rozvoje.

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Sociální pedagogika a poradenství mohou v dalším studiu na ÚPV pokračovat v doktorském studijním programu Pedagogické vědy.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušku tvoří znalostní test s otázkami s volnou odpovědí. Test zahrnuje otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle tematických okruhů níže.

Okruhy přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku tvoří znalostní test s otázkami s volnou odpovědí. Test zahrnuje otázky z oboru pedagogických věd (včetně sociální pedagogiky) a věd příbuzných podle následujících tematických okruhů:
 

   • Pedagogika jako věda. Systém pedagogických disciplín. Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplín. Hraniční pedagogické disciplíny.
   • Sociální pedagogika jako vědní disciplína, její vztah k příbuzným a participujícím oborům (mj. sociologie, demografie, psychologie, sociální práce). Pojetí a paradigmata sociální pedagogiky.
   • Poradenské teorie a školy, jejich klasifikace a základní charakteristika.
   • Teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivněpsychologické, spiritualistické a personalistické, technologické, sociální).
   • Systémy poradenských služeb v ČR (s akcentem na popis služeb v gesci jednotlivých ministerstev).
   • Role vzdělání v procesu sociální stratifikace a sociální mobility. Teorie a výzkumy rovnosti vzdělávacích příležitostí. Teorie kulturního kapitálu, teorie řečového deficitu a další relevantní teorie a výzkumy.
   • Celoživotní a všeživotní učení. Formální a neformální vzdělávání, informální učení.
   • Současná společnost jako společnost vědění a související sociální a ekonomické trendy. Vliv vzniku společnosti vědění na oblast vzdělávání.
   • Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce.
   • Charakteristika sociálněpatologických jevů a prevence sociálněpatologických jevů v různých sociálních prostředích.
   • Cíle, funkce a nástroje sociální politiky. Aktéři sociální politiky. Základní charakteristika principů sociální politiky. Příklady jejich aplikací.
   • Charakteristika sociálních služeb v ČR (typologie, legislativní vymezení, financování, plánování, kultura služeb, hodnocení sociálních služeb).
   • Pedagogická diagnostika, její cíl, obsah, přístupy (edukometrický, kazuistický). Diagnózy v pedagogice.
   • Metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum. Metody a techniky pedagogického výzkumu.
   • Model empirické vědy. Fáze empirického výzkumu. Hypotézy, verifikace a falzifikace. Operacionalizace. Měření, validita, reliabilita.

 

Literatura k prostudování

 • Bertrand, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
 • Drapela, J. V., Hrabal, Vladimír a kol. Vybrané poradenské směry: teorie a strategie. Praha: Karolinum, 1998. 
 • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
 • Knotová, Dana a kol. Úvod do sociální pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita. 
 • Koťa, Jaroslav, Havlík, Radomír. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. 
 • Kraus, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. 
 • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2006. 
 • Pelikán, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995.
 • Petrusek, Miroslav. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006.
 • Procházka, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha: Grada, 2012. 
 • Průcha, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. 
 • Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav (eds.) Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita. 2008.
 • Švaříček, Roman a Klára Šeďová. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
 • Vorlíček, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. Praha: H&H, 2000. 
 • Zelinková, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2007.

Další literatura je na vaší volbě.

Jde to bez přijímaček?

Absolventům bakalářského studia oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství na Ústavu pedagogických věd FF MU je přijímací test prominut v případě, že celkový výsledek bakalářské zkoušky je do 2,0.

Co když mám bakaláře odjinud?

Nevadí, každý rok přijmeme několik studentů z jiných univerzit i jiných, avšak příbuzných oborů.

Bez popisku

Těší se na Vás garantka oboru Dana Knotová

Docentka Dana Knotová se zabývá zejména sociální pedagogikou a školním poradenstvím, ale také pedagogikou volného času či multikulturní výchovou. Studenti se s ní mohou setkat v předmětech jako Gerontopedagogika, Multikulturní výchova či Poradenské služby.


MUNIResearchGate,

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info