Učitelství pedagogiky pro střední školy

Popis studia (studium již není nabízeno)

Učitelství, to není obyčejné povolání, nýbrž poslání. Být učitelem učitelů je pak posláním o tolik důležitějším, o kolik je náročnější. Chcete-li se osobně podílet na rozvoji českého vzdělávání a nebojíte se výzev, mohlo by pro Vás být učitelství pedagogiky to správnou volbou.

Cílem navazujícího magisterského studia Učitelství pedagogiky pro střední školy je připravit studenty na profesi učitele pedagogiky kvalifikovaného pro výuku na středních školách v České republice. Studium rozvíjí a prohlubuje poznatky získané během bakalářského studia pedagogiky nebo příbuzného oboru, přičemž se zaměřuje především na oblast teoretickooborovou, pedagogicko-psychologickou a oborovědidatickou.

Studium učitelství pedagogiky pro střední školy právě na ÚPV je jedinečné v několika aspektech:

 • Interdisciplinární přístup. Učitelství pedagogiky pro střední školy je možné studovat v kombinaci s dalšími obory Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Máte tak možnost pedagogické vzdělání zkombinovat s dalším oborem, který Vás zajímá.
 • Provázání studia s praxí. Povinnou součástí studia je dlouhodobá pedagogická praxe na střední škole. Studenti se tak již v průběhu studia seznámí s možnostmi praktického využití nabytých teoretických poznatků.
 • Studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Našim studentům nabízíme příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. V rámci programu Erasmus se naši studenti už podívali třeba do…
 • Studium na míru. Na našem ústavu si studenti vytvářejí svůj studijní plán sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů mohou vybírat zcela libovolně.
 • Sledujeme nové trendy v oboru. Jdeme s dobou a společně se studenty zkoumáme nové trendy v oblasti vzdělávání. Také pravidelně hostíme odborníky ze zahraničí, kteří s námi sdílí své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy.

Navazující magisterské studium učitelství pedagogiky pro střední školy je možné studovat jednooborově nebo dvouoborově  v kombinaci s dalším oborem Filozofické fakulty, a to v prezenční i kombinované formě. Studium standardně trvá čtyři semestry a je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Absolvent

Kdo jsou naši absolventi? Učitelé pedagogiky na středních, popř. vyšších odborných školách (primárně pedagogických, ale také zdravotních aj.).

Úspěšný absolvent je schopen:

 • Rozpoznat individuální zvláštnosti studentů, realizovat diferencovaný přístup a správně metodicky řešit nestandardní situace ve výuce i mimo ni.
 • Řídit výuku, motivovat a výchovně působit na žáky.
 • Zprostředkovat poznatky daného oboru žákům v souladu se vzdělávacím programem dané školy a využívat řadu didaktických metod a forem, včetně ICT.

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pedagogiky pro střední školy mohou v dalším studiu na ÚPV pokračovat v doktorském studijním programu v oboru Pedagogika nebo Andragogika, případně pokračovat ve vzdělávání studiem kvalifikačních oborů Výchovné poradenství.

Předměty

Podívejte se na příklady vyučovaných předmětů nebo si prohlédněte celý studijní katalog.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušku tvoří znalostní test s otázkami s volnou odpovědí. Test zahrnuje otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle tematických okruhů níže.

Okruhy přijímací zkoušky

 1. Pedagogika jako věda. Systém pedagogických disciplín. Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplín. Hraniční pedagogické disciplíny.
 2. Vztah pedagogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika).
 3. Teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivněpsychologické, spiritualistické a personalistické, technologické, sociální).
 4. Role vzdělání v procesu sociální stratifikace a sociální mobility. Teorie a výzkumy rovnosti vzdělávacích příležitostí. Teorie kulturního kapitálu, teorie řečového deficitu a další relevantní teorie a výzkumy.
 5. Proces učení a teorie učení, které mají své didaktické aplikace (teorie asociativního učení, učení se vhledem, behaviorální teorie učení, teorie sociálního učení aj.). Individuální styly učení. Učení se z textu a zásady tvorby učebního textu.
 6. Celoživotní a všeživotní učení. Formální a neformální vzdělávání, informální učení.
 7. Současná společnost jako společnost vědění a související sociální a ekonomické trendy. Vliv vzniku společnosti vědění na oblast vzdělávání.
 8. Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Školská soustava – základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce.
 9. Metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum. Metody a techniky pedagogického výzkumu.
 10. Model empirické vědy. Fáze empirického výzkumu. Hypotézy, verifikace a falzifikace. Operacionalizace. Měření, validita, reliabilita.

Literatura k prostudování

 • Bertrand, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5.
 • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.
 • Illeris, Knut. How we learn: learning and non-learning in school and beyond. London: Routledge, 2007. 289 s. ISBN 978-0-415-43847-6.
 • Koťa, Jaroslav, Havlík, Radomír. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. 184 s. ISBN: 978-80-7367-327-7
 • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2006. 270 s. ISBN: 80-7184-569-8
 • Pelikán, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8.
 • Petrusek, Miroslav. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 459 s. ISBN 80-86429-63-6.
 • Prokop, Jiří Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2005. 289 s. ISBN 80-246-1008-6.
 • Průcha, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. 154 s. ISBN 8071786217.
 • Průcha, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, 935 s. ISBN 978-80-7367-546-2.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. 483 s. ISBN 978-80-262-0456-5.
 • Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav (eds.) Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita. 2008.
 • Švaříček, Roman a Klára Šeďová a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
 • Vorlíček, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. Praha: H&H, 2000.Plus další literatura podle volby uchazeče.

Další literatura je na Vaší volbě. 

Co když mám bakaláře odjinud?

Nevadí, každý rok přijmeme několik studentů z jiných univerzit i jiných, avšak příbuzných oborů.

Jde to bez přijímaček?

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info