Učitelství pro střední školy na FF MU

Popis studia

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy je významnou součástí studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci tohoto studijního programu jsou realizovány jednotlivé studijní obory, které zajišťuje celá řada kateder a ústavů Filozofické fakulty MU. Z toho důvodu jsou na tomto místě soustředěny základní informace o studijním programu Učitelství pro střední školy, které jsou platné pro všechny jeho studijní obory.

Studium učitelských oborů se skládá ze dvou základních částí, a to z části oborové (odborné oborové znalosti, oborové didaktické kompetence) a z části pedagogicko-psychologické (školská problematika, psychologická oblast výuky, kompetence v oblasti školní didaktiky).

Oborová část studia

Oborovou část studia i organizaci diplomových prací, praxí a oborových státních závěrečných zkoušek mají na starost příslušné katedry a ústavy FF MU. To znamená, že pokud studujete například Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, oborovou část Vašeho studia organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky.

Pro více informací o oborové přijímací zkoušce a studiu, je potřeba kontaktovat danou katedru nebo ústav.

Pedagogicko-psychologická část studia

Pedagogicko-psychologická část studia představuje společný základ studia pro všechny studenty učitelství FF nehledě na to, jaký obor studují. Tuto část studia organizuje Ústav pedagogických věd.

Společný základ představuje sada šesti předmětů:

 • SUP001 Psychologie pro učitele I.
 • SUP002 Školní pedagogika
 • SUP003 Školní didaktika
 • SUP004 Psychologie pro učitele II.
 • SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika
 • SUP006 Kompendium pro učitele

Studijní program Učitelství pro střední školy je možné studovat i v kombinované formě. Skladba předmětů je u prezenčního a kombinovaného studia stejná, liší se jen kódy jednotlivých předmětů. V kombinované formě si studenti zapisují předměty s kódy SUK001 až SUK006.

Přijímací zkouška

Přijímací zkoušku tvoří znalostní test s otázkami s volnou odpovědí. Test zahrnuje otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle tematických okruhů níže.

Okruhy přijímacího testu

 1. Pedagogika a její předmět: charakteristika vědní disciplíny, edukační realita a její kontexty
 2. Žák jako subjekt edukace: determinanty učení žáků
 3. Učitel: profese učitele, profesní dráha, osobnostní charakteristiky
 4. Kurikulum: teorie a formy kurikula, soustava českých kurikulárních dokumentů
 5. Škola: česká školská soustava, funkce školy, efektivita školy, vztahy škol
 6. Psychologie a její předmět
 7. Psychické jevy: vnímání, představy, paměť, myšlení, cítění, vůle a pozornost, vědomí, Já
 8. Psychologie učení: habituace, podmiňování, nápodoba
 9. Motivace: primární a sekundární motivace
 10. Vývojová psychologie: hybné síly psychického vývoje, etapy psychického vývoje

Literatura k prostudování

Průcha, J. (2009). Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál.

Říčan, P. (2009). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.

Těší se na Vás

Ingrid Procházková

Ingrid Procházková je absolventkou doktorského studia pedagogiky a učitelství je její srdcovou záležitostí. Je kontaktní osobou, zároveň však odborníkem. Přečtěte si například její článek Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Problém, nebo výzva? v časopise Pedagogická orientace.


MUNI

Zuzana Šalamounová

Zuzana Šalamounová je absolventkou doktorského studia pedagogiky, magisterského studia učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a bakalářského studia hudební vědy. Věnuje se především možnostem dalšího vzdělávání učitelů a zavádění dialogických metod do praxe školních tříd. Přečíst si něco z její práce můžete například v textu o účelnosti ve výuce v časopise Pedagogika.


MUNI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info