Informace pro doktorandy v kombinované formě studia

Studijní povinnosti na jednom místě a přehledně. 

Obecné povinnosti, na které je třeba myslet

Studijní plán vychází z požadavků uvedených ve Studijním katalogu a registračšabloně pro doktorské studium. Povinnosti studenta kombinované formy studia jsou následující:

 • Doktorské semináře
  Student se účastní alespoň jednoho doktorského semináře v daném semestru a v průběhu studia opakovaně vystupuje na doktorském semináři s prezentací vlastního dizertačního projektu.

 • Plnění studijních povinností
  Student na začátu každého semestru vyplní Semestrální náplň ISP v IS.MUNI a na konci každého semestru zhodnotí jeho plnění opět v IS. Oborová rada doktorského studijního programu každý semestr hodnotí plnění studijního plánu studentem a schvaluje postup do dalšího semestru. 

 • Publikace textů
  Student v průběhu studia publikuje dva texty v odborných pedagogických časopisech a konferenčních sbornících (z toho jeden text v recenzovaném periodiku) a dvakrát referuje o svém dizertačním projektu na odborných pedagogických konferencích v průběhu celého studia.

 • Ovládnutí angličtiny
  Student ovládne anglick
  ý jazyk na úrovni, která mu umožní pracovat se zdroji v tomto jazyce a také komunikovat s kolegy ze zahraničí. Předpokládá se dosažení stupně C1. Pomoci vám mohou kurzy Centra jazykového vzdělávání.

 • Stipendijní opory
  • mezinárodní mobilita studentů
  • publikační činnost
  další stipendia FF MU
 • Zisk kreditů
  Student musí p
  řed státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce získat celkem 240 kreditů, v každém semestru pak nejméně 20 kreditů.

Absolvovali jste jiný obor?

Pro absolventy jiných oborů než pedagogika, sociální pedagogika a poradenství a andragogika platí povinnost úspěšně absolvovat následující čtyři kurzy určené pro bakalářské a magisterské studenty v denním či kombinovaném studiu:

V případě potřeby můžete sáhnout také po studijním řádu. Naopak jistě využijete Portál elektronických zdrojů Masarykovy univerzity.

Studijní plán

1. rok studia
1. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Vypracování rešerší, konzultace se školitelem

PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 (vyučuje se jen v PS)

10

Viz Informační systém


V prvním semestru je potřeba vyplnit a odevzdat Studijní plán.

Stáhnout formulář

2. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Vypracování rešerší, konzultace se školitelem

PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 (vyučuje se jen v JS)

10

Viz Informační systém

2. rok studia
3. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast, prezentovat dizertační projekt na doktorském semináři

PGDS026 Textová příprava

5

Vypracování přehledové studie shrnující soudobé poznatky o tématu dizertační práce, rozsah 12 stran, odevzdáno školiteli

CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium

4

Zkouška

4. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Text v rozsahu 20 stran odevzdán školiteli

PGDS017 Výzkum k disertační práci I

5

Zahájení a realizace výzkumu

PGDS028 Odborný referát

20

První vystoupení na odborné pedagogické konferenci (ČAPV v září)

3. rok studia
5. semestr

 

Počet kreditů

požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Pokračování práce na teoretickém rámci dizertační práce, rozsah 12 stran, odevzdáno školiteli

PGDS036 Metodologický seminář

15

Povinná účast

PGDS018 Výzkum k dizertační práci II

5

Realizace výzkumu

PGDS001 Metodologie pedagogického výzkumu / PGDS001PAN Metodologie andragogického výzkumu

10

Zkouška

6. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Vypracování metodologie empirického zkoumání, rozsah 20 stran, odevzdáno školiteli

PGDS018 Výzkum k dizertační práci III

5

Dokončení výzkumu

PGDS029 Odborná publikace

20

Publikování prvního textu

PGDS028 Odborný referát

20

Druhé vystoupení na odborné pedagogické konferenci

4. rok studia
7. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Vypracování analýzy dat empirického zkoumání, rozsah 20 stran, odevzdáno školiteli

PGDS002 Pedagogická disciplína / PGDS002PAN Andragogická disciplína

10

Zkouška

8. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Vypracování diskuse výsledků empirického zkoumání, rozsah 20 stran, odevzdáno školiteli

PGDS029 Odborná publikace

20

Publikování druhého textu

PGDS007 Disertační práce

25

Odevzdání doktorské dizertační práce

PGDS009 Teze dizertační práce

5

Autoreferát k doktorské zkoušce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info