Informace pro doktorandy v prezenční formě studia

Studijní povinnosti na jednom místě a přehledně. 

Obecné povinnosti, na které je třeba myslet

Studijní plán vychází z požadavků uvedených ve Studijním katalogu a registračšabloně pro doktorské studium. Povinnosti studenta prezenční formy studia jsou následující:

 • Doktorské semináře
  Student se ú
  častní všech doktorských seminářů v daném semestru a v průběhu studia opakovaně vystupuje na doktorském semináři s prezentací vlastního dizertačního projektu.

 • Motivační stipendium

  Naši doktorští studenti v prezenční formě studia dostávají k pravidelnému měsíčnímu stipendiu 15.000,- Kč další pravidelnou finanční podporu, Motivační stipendium. Pokud studenti plní studijní povinnosti uvedené v tabulce níže, dostávají 5krát za semestr Motivační stipendium, které je plně hrazeno z rozpočtu Ústavu pedagogických věd.

Ročník

Studijní povinnosti v semestrech

Články

Zkoušky
(doporučené pořadí)

Motivační stipendium

Celková výše doktorského stipendia

1.

1. Plán dizertačního projektu

2. Plán dizertačního projektu, schvalování plánu oborovou radou

0

Filozofie

3.000,- Kč

18.000,- Kč

2.

3. Sběr dat

4. Sběr dat, odevzdaný článek, Mid-Term Evaluation

1

Anglický jazyk

5.000,- Kč

20.000,- Kč

3.

5. Analýza

6. Analýza, odevzdaný článek, plán dokončení dizertačního projektu

1

Metodologie, Autorský seminář

8.000,- Kč

23.000,- Kč

4.

7. Psaní dizertace, odevzdaný článek

8. Obhajoba

1

Disciplína

10.000,- Kč

25.000,- Kč

Detailní rozpis studijních povinností v daném semestru naleznete zde.

Dále je finančně podporována:
• mezinárodní mobilita studentů
• publikační činnost
další stipendia FF MU
• účast na výzkumných projektech

 • Plnění studijních povinností
  Student na začátu každého semestru vyplní Semestrální náplň ISP v IS.MUNI a na konci ka
  ždého semestru zhodnotí jeho plnění opět v IS. Oborová rada doktorského studijního programu každý semestr hodnotí plnění studijního plánu studentem a schvaluje postup do dalšího semestru.

 • Ovládnutí angličtiny
  Student ovládne anglick
  ý jazyk na úrovni, která mu umožní pracovat se zdroji v tomto jazyce a také komunikovat s kolegy ze zahraničí. Předpokládá se dosažení stupně C1. Pomoci vám mohou kurzy Centra jazykového vzdělávání.

 • Výjezd na semestr
  Student se zú
  častní studijního semestrálního pobytu v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+ (případně jiné schéma) v druhém nebo třetím roce studia.

 • Zapojení do chodu pracoviště

  Studenti od prvního ročníku vedou ročníkové práce a od druhého ročníku konzultují a oponují bakalářské diplomové práce. A dále se od prvního ročníku podílejí na organizačních záležitostech na ÚPV, zapojují se do výzkumných a rozvojových projektů a vypomáhají ve výuce.

 • Zisk kreditů
  Student musí p
  řed státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce získat celkem 240 kreditů, v každém semestru pak nejméně 20 kreditů.

Absolvovali jste jiný obor?

Pro absolventy jiných oborů než pedagogika, sociální pedagogika a poradenství a andragogika platí povinnost úspěšně absolvovat následující čtyři kurzy určené pro bakalářské a magisterské studenty v denním či kombinovaném studiu:

V případě potřeby můžete sáhnout také po studijním řádu. Naopak jistě využijete Portál elektronických zdrojů Masarykovy univerzity.

Studijní plán

Šablonu je možné prohlížet také v IS MU.

1. rok studia – vypracování výzkumného plánu
1. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Vypracování rešerší, konzultace se školitelem Článek z diplomové práce v odborném časopise

PGDS036 Metodologický seminář

15

Povinná účast

PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1

10

Viz Informační systém


V prvním semestru je potřeba vyplnit a odevzdat Studijní plán.

Stáhnout formulář

2. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast, na konci prvního roku prezentovat dizertační projekt na doktorském semináři

PGDS026 Textová příprava

5

Hotový výzkumný plán práce
Vypracování p
řehledové studie shrnující soudobé poznatky o tématu dizertační práce

PGDS036 Metodologický seminář

15

Povinná účast

PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2

10

Viz Informační systém

2. rok studia – sběr dat
3. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Text v rozsahu 20 stran odevzdán školiteli

PGDS016 Výzkum k disertační práci I

5

Zahájení a realizace výzkumu

PGDS036 Metodologický seminář

15

Povinná účast

CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium

4

Zkouška

4. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Text v rozsahu 20 stran odevzdán školiteli

PGDS036 Metodologický seminář

15

Povinná účast

PGDS017 Výzkum k disertační práci II

5

Realizace výzkumu

PGDS029 Odborná publikace

20

Publikování druhého odborného textu

PGDS028 Odborný referát

20

První vystoupení na odborné pedagogické konferenci (ČAPV v září)

3. rok studia – analýza dat
5. semestr

 

Počet kreditů

požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Text v rozsahu 20 stran odevzdán školiteli

PGDS036 Metodologický seminář

15

Povinná účast

PGDS018 Výzkum k dizertační práci III

5

Dokončení výzkumu

PGDS001 Metodologie pedagogického výzkumu / PGDS001PAN Metodologie andragogického výzkumu

10

Komisionální zkouška

6. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Text v rozsahu 20 stran odevzdán školiteli

PGDS036 Metodologický seminář

15

Povinná účast

PGDS029 Odborná publikace

20

Publikování třetího odborného textu

PGDS028 Odborný referát

20

Druhé vystoupení na odborné pedagogické konferenci

4. rok studia – psaní textu dizertace
7. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Text v rozsahu 20 stran odevzdán školiteli

PGDS036 Metodologický seminář

15

Povinná účast

PGDS028 Odborný referát

20

Třetí vystoupení na odborné pedagogické konferenci

PGDS002 Pedagogická disciplína / PGDS002PAN Andragogická disciplína

10

Komisionální zkouška

8. semestr

 

Počet kreditů

Požadavky

PGDS013 Doktorský seminář

15

Povinná účast

PGDS026 Textová příprava

5

Text v rozsahu 20 stran odevzdán školiteli

PGDS036 Metodologický seminář

15

Povinná účast

PGDS029 Odborná publikace

20

Publikování čtvrtého odborného textu

PGDS007 Disertační práce

25

Odevzdání doktorské dizertační práce

PGDS009 Teze dizertační práce

5

Autoreferát k doktorské zkoušce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info