Výzkum učení v online vzdělávacích systémech

Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů
seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky

Základní informace

Základní informace

Učení v online vzdělávacích systémech se stává stále důležitější součástí vzdělávání na vysokých školách. I proto tomuto tématu na Ústavu pedagogických věd věnujeme již řadu let výzkumnou pozornost. Aktuálně se přitom na učení v online vzdělávacích systémech zaměřujeme především v rámci výzkumného projektu z názvem Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky, který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky (viz informace o projektu na webu MUNI).

Na první pohled možná poněkud komplikovaný název projektu se přitom snaží naznačit, že náš výzkum staví na následujících čtyřech pilířích:

 • Věnujeme se učení, které probíhá v tzv. systémech pro řízení výuky označovaných obvykle zkratkou LMS (learning management systems). Příkladem výukových systémů tohoto typu může být např. systém Moodle, který využíváme i na Filozofické fakultě MU pod označením ELF. A právě na učení (se) studentů prostřednictvím tohoto systému je náš výzkum zaměřen primárně.
 • Zaměřujeme se primárně na tzv. seberegulaci studentů při učení resp. seberegulované učení, které se podle mnoha dosavadních výzkumů ukazuje být důležitým faktorem a předpokladem pro úspěšné a efektivní učení (se) v online vzdělávacích systémech.
 • Při výzkumu seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky přitom vycházíme z výzkumného směru označovaného jako analytika učení (learning analytics), který se zaměřuje na využití pokročilých analytických a statistických metod pro výzkum učení v online prostředí. Specificky pak vycházíme z tzv. multimodální analytiky učení (multimodal learning analytics), která se zabývá možnými způsoby analýzy a integrace dat různých typů či z různých zdrojů, a to za účelem hlubšího pochopení procesů učení a různých dimenzí souvisejících s učením.
 • V neposlední řadě pak chceme v našem výzkumu přistupovat k učení jako k procesu, proto se při analýze dat budeme zaměřovat především na využití procesně orientovaných analytických metod a technik jako např. dolování procesů (process mining) či dolování sekvencí (sequential pattern mining).

Období řešení projektu

4/2021 - 3/2024

Etika výzkumu

Náš projekt byl posouzen a schválen Etickou komisí pro výzkum.

Cíle projektu

Cílem projektu je prozkoumat a popsat procesy seberegulovaného učení vysokoškolských studentů v systémech typu LMS a vysvětlit rozdíly v procesu seberegulace učení v závislosti na vzdělávacím kontextu a specifickém designu výukových aktivit a studijních materiálů v LMS. To nám může pomoci nejen lépe pochopit proces učení v online vzdělávacích systémech, ale i poskytnout podklady pro funkční inovace LMS.

Popis projektu

Popis projektu

Výzkumný projekt jako celek sestává ze čtyř základních fází, které se liší typem sběru dat a tím, jaké otázky s jejich pomocí budeme zodpovídat.

 • Dotazníkové šetření

  V první fázi projektu budeme realizovat dotazníkové šetření mezi studenty studujícími prostřednictvím systému pro řízení výuky (LMS, v našem případě systém ELF provozovaný na FF MU). Cílem bude především průzkum a popis seberegulovaného učení, a to z hlediska uplatňovaných strategií ale i dalších relevantních komponent.

 • Analýza dat z LMS Moodle

  Tato část se bude zaměřovat na extrakci a analýzu automaticky zaznamenávaných údajů o chování studentů v online výukovém prostředí typu LMS. Podobně jako v rámci dotazníkového šetření bude i zde hlavním cílem průzkum a popis procesů seberegulovaného učení, tentokrát však nikoli na základě sebehodnocení studentů, nýbrž na základě dat o chování studentů v LMS.

 • Obsahová analýza kurzů

  Základní rolí této části projektu bude poskytovat nezbytná kontextuální data pro ostatní části projektu, a to primárně data týkající obsahu sledovaných kurzů, resp. designu výukových aktivit a studijních materiálů v kurzech v LMS. Řada doposud realizovaných výzkumů totiž ukazuje, že to jsou právě rozdíly mezi jednotlivými kurzy, které mohou z velké části vysvětlovat rozdíly v chování a výkonu studentů. Hlavním cílem této části tak bude přispět k vysvětlení rozdílů v procesech seberegulace a v uplatňovaných seberegulačních strategiích mezi studenty, a to na základě zmapování a popisu obsahu kurzů a designu výukových aktivit a studijních materiálů v nich.

 • Experiment zaměřený na sledování očních pohybů

  Čtvrtá část výzkumného projektu bude mít podobu experimentu zaměřeného na sledování očních pohybů (eye-tracking). Hlavním cílem této části přitom bude prozkoumat, jak se design výukových aktivit a studijních materiálů v LMS odráží v motivaci a seberegulaci studentů při učení a jak uplatňování různých seberegulačních strategií ovlivňuje výkon studentů při plnění zadaných úkolů.

Výzkumný tým

Výzkumný tým

Kontakt

Kontakt

Pokud máte k projektu jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat řešitele projektu Libora Juhaňáka na adrese juhanak@phil.muni.cz, nebo využijte kontaktní formulář níže.

Načítám...

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info