Chceme se spolupodílet na dění na fakultě a univerzitě

11. 11. 2020

Studenti a akademičtí pracovníci Ústavu pedagogických věd se aktivně zajímají o dění na fakultě i univerzitě a v nadcházejících volbách kadidují do obou senátů. Do Akademického senátu Masarykovy univerzity a Akademického senátu Filozofické fakulty kandidují čtyři naši kandidáti. Přečtěte si jejich volební program a dejte jim hlas!

 

Kandidáti do Akademického senátu Masarykovy univerzity

 

Tomáš Lintner

Vážené spolužiačky, Vážení spolužiaci,

uchádzam sa o vašu dôveru, pretože verím, že moje schopnosti a skúsenosti budú pre nás všetkých v Senáte užitočné. Po štúdiu anglistiky na FF som absolvoval MA štúdium na UCL Institute of Education so zameraním na sociológiu vzdelávania, kde som sa venoval aj súčasným problémom vysokých škôl. Vzdelávaniu sa venujem tak vo výskume, ako aj v praxi - pripravujem online výukové kurzy, učím a preskúšavam leteckú angličtinu. Vrátil som sa na Masarykovu univerzitu ako doktorand, pretože verím, že naša Univerzita má obrovský potenciál stať sa tým najlepším, čo v širokom okolí je. Svojim členstvom v Senáte chcem tomu dopomôcť. Kandidujem s tromi prioritami:

1. viac kvalitných informačných technológií
- e-learning sa počas koronakrízy stal nevyhnutnosťou a jeho použitie vo výuke si zaslúži väčšiu pozornosť. Univerzita 21ho storočia by nemala zostávať iba pri synchrónnej výuke cez MS Teams, mala by ísť ďalej a využívať všetky možnosti, ktoré súčasné informačné technológie ponúkajú. Budem podporovať aktivity vedúce k skvalitňovaniu informačných technológií vo výuke - či už vo forme kurzov informačných technológií pre vyučujúcich alebo prinášania najnovších technológií do výuky.

2. viac spolupráce medzi obormi
- neuzatvárajme sa do seba, spolupracujme a učme sa od seba navzájom. Budem podporovať aktivity vedúce k prepájaniu oborov - či už vo forme interdisciplinárnych výskumných tímov, medzifakultných konferencií, alebo rozširovaniu ponuky mimooborových predmetov.

3. viac dôstojnosti v doktorskom štúdiu
- doktorandi sú tí najlepší z absolventov a predsa nemajú garantovaný ani príjem vo výške minimálnej mzdy. Takýto príjem nie je dôstojný, motivujúci, ani adekvátny vykonávanej práci. Výška doktorského štipendia ako aj úroveň výskumných aktivít a kvalitné zázemie by mali byť schopné motivovať uchádzačov nie len z celej krajiny, ale aj zo zahraničia. Budem podporovať aktivity vedúce k zvýšeniu príjmov doktorandov - či už vo forme celouniverzitného zvýšenia základného doktorského štipendia, naviazania doktorandských miest na výskumné projekty, alebo rozširovania možností doktorandov uchádzať sa o finančnú podporu pre svoje projekty.

Poďme si urobiť univerzitu lepšiu – s kvalitnejšou výukou a lepším zázemím pre výskum.

napíšme si, spojme sa, diskutujme! :)
mail: tomas.lintner@mail.muni.cz
facebook: facebook.com/tomas.lintner
linkedin: linkedin.com/in/tomas-lintner

Petr Novotný

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Masarykova univerzita je instituce s pevnou tradicí a obrovským potenciálem. Ten ovšem zůstává do značné míry nevyužitý. Nemůžeme být spokojení s tím, že po 30 letech fungování v demokratických poměrech, po létech snažení a po masivních investicích do infrastruktury nemá Masarykova univerzita pevné místo mezi desítkou nejlepších univerzit v post-socialistické části Evropy. Naše energie se kamsi ztrácí. Kde bychom měli znít jako orchestr, zaznívají falešné tóny. Některé nástroje byly špatně naladěné teprve nedávno. Falešná byla představa, že loajalitu k Masarykově univerzitě lze posílit skrze rebranding na unifikované „muni“, nebo že ke zvýšení prestiže univerzity stačí rétorická cvičení na rozmanitá vnitrouniverzitní i společenská témata.

Nicméně práce v senátu má být podle mého názoru méně o bourání a více o budování. V AS MU se hodlám soustředit na společenskovědní a humanitní obory. Chci, aby měly plnou podporu v tom, oč coby vedoucí ústavu a lídr výzkumných týmů usiluji sám a s čím mám zkušenost. V čase mého vedení ústavu jsme omezili imbreeding aniž bychom se vzdali nejlepších odchovanců, přivedli na katedru zahraniční hostující profesory i doktorandy, naše publikace směřují do časopisů světové extratřídy (Q1 i D1), úspěšně řešíme průběžně tři a více výzkumných projektů financovaných z GAČR. Máme řadu aplikačních partnerů pro aplikovaný výzkum financovaný z TAČR a operačních programů. Na výzkumných projektech dáváme příležitosti většině našich doktorandů. Zvládli jsme úspěšně i partnerství v projektu Horizon 2020.

Vím tedy, že cesta nahoru existuje. Také vím, které administrativní překážky jsme museli na cestě vzhůru překonávat a kde úsilí o excelenci naráží na nevstřícnost a nedostatek podpory. A vím, kde naše obory tlačí pata, mohl jsem to sledovat ze svého postu, z práce v ekonomické komisi fakulty, z podílu na fakultních a celouniverzitních projektech. Jsem si vědom toho, že do některých témat je třeba konečně říznout, především pokud jde o univerzitní byrokracii. Ale ani akademické otázky nechci nechat stranou, respekt k tradici např. nemůže obhájit skutečnost, že to, co se dělá špičkově na jedné fakultě, se bude dělat špatně až amatérsky i na jiné (viz archeologie). A jsem připraven hájit oprávněné zájmy Filozofické fakulty.

Nabízím univerzitě, že se budu podílet na odstranění falešných tónů a ladění tohoto „orchestru“. Musíme najít souhru mezi nově vytvořenou exkluzivní výzkumnou infrastrukturou a tradičními pracovišti, která se poctivou prací dostala mezi vědeckou a pedagogickou elitou a ekonomicky se drží v černých číslech. Dám svou práci a své zkušenosti k dispozici pro rozvoj Masarykovy univerzity, k podpoře souladu špičkové vědy a edukace na vědě postavené, ke stabilizaci profesionální administrativní podpory. To vše při respektu k člověku.

O svém programu jsem připraven diskutovat s každým členem univerzitní obce. O svém programu si vedu facebookový deník.

Petr Novotný, vedoucí ústavu pedagogických věd

 

Kandidáti do Akademického senátu Filozofické fakulty

Tereza Kolumber

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vám na následujících řádcích vysvětlila důvody, proč se chci stát členkou Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (AS FF MU). Velmi mi záleží na dalším rozvoji naší fakulty, kde jsem nyní studentkou doktorského programu Pedagogika. Jako vystudovaná „učitelka“ vidím, jak je vzdělání, ale i celý proces vzdělávání se pro každého jedince klíčový jak pro jeho osobní rozvoj, tak i pro jeho budoucí povolání. Úkolem akademického senátu naší fakulty je mimo jiné zjednodušovat život nám studentům, být nápomocný k tomu, aby studenti došli až ke státní zkoušce a získali vytoužený titul. Domnívám se, že studenti by měli zanechat studia jen ve vážných případech, a ne kvůli složité administrativě.
Možná se někteří ptáte, proč jsem se již v minulosti nezapojila do akademického senátu, ale jsem přesvědčena o tom, že senátor by měl svůj mandát zastávat po celé funkční období, a proto jsem do AS FF MU v minulosti nekandidovala, neboť pouze senátor, který zde působí celé tři roky, může prokázat svou schopnost dotáhnout věci do zdárného cíle.
Vážím si práce a úspěchů dosavadního vedení fakulty i senátu, a proto bych na tuto spolupráci ráda navázala, neboť je žádoucí se neustále posouvat dopředu. Po několika letech dojde k obměně AS FF MU, je možné zvážit dosavadní postupy a ujistit se, že naše fakulta kráčí tím správným směrem. Nerada bych slibovala věci, které jsou sice lákavé, ale neproveditelné (např. pivo ke každé přednášce zdarma), nebo nejsou v agendě samotné FF (např. změna poplatků spojených se studiem, tedy Statutu MU, zohledňující neukončení studia v řádné době díky COVID). Sama za sebe mohu nabídnout energii, férový přístup a obrovskou míru odhodlání diskutovat a dotáhnout veškeré své snahy k žádoucímu výsledku.
Ráda bych se podílela na chodu a rozvoji fakulty, na kterou budou studenti pyšní, kde budou rádi studovat
a získávat potřebné kvality nutné pro trh práce. Jako senátorka budu mít možnost ovlivnit, příp. změnit vnitřní předpisy fakulty, administrativní opatření a ovlivnit nabídku studijních programů, čemuž se hodlám aktivně věnovat. Pojďme se konečně podívat na to, co nás studenty často trápí.
Na následujících řádcích bych ráda představila hlavní body, které mi (i z vlastní zkušenosti) přijdou pro nás studenty důležité:
• Revize studijních katalogů a kontrolních šablon v ISu
(studijní katalogy musí mít v ISu aktuální podobu, není možné, aby byl kód předmětu na webových stránkách ústavu jiný než v ISu, neboť student pak neví, co je správné; často dochází k tomu, že se student dostane do složité situace a neví, jaký předmět je nutné si zaregistrovat, přičemž nikdo mu neodpovídá na e-maily, anebo jej v e-mailech odkazuje na jiné osoby, které stejně neumí poradit)
• Propojení studentů různých oborů pomocí projektů, workshopů, nových předmětů
(určitě je nutné znát ostatní spolužáky ze svého oboru, ale fakultu netvoří jen náš ústav, proto vidím jako žádoucí, aby měli studenti možnost poznat další studenty a vyučující jiných ústavů)
• Podpora zahraniční mobility studentů, ale „na klíč“
(je správné a žádoucí, aby byla podpořena mezistátní mobilita studentů, jež jim pomůže rozšířit obzory, získat kontakty, přístup ke studijním zdrojům i novou perspektivu pro vlastní život; takovou podporu ale nemohou devalvovat neaktuální informace na webu či komplikovaná okolní administrativa)
• Dodržování podmínek Studijního a zkušebního řádu MU
(mělo by být pravidlem, že se na emaily odpovídá v přiměřené lhůtě, ne za měsíc, za dva, anebo vůbec)
Na závěr bych ráda podotkla, že pokud mě podpoříte ve volbách, udělám vše proto, abych cíle mého programu naplnila, a budu se těšit na Vaše náměty a připomínky!

Petr Novotný

Vážené kolegyně a kolegové,

AS FF MU bude mít v tomto období výrazný úkol, a to zvolit nového děkana fakulty. Volby ovšem nejsou plebiscitem o děkanovi, zodpovědnost senátu je širší. Proto jsem nejen vyzval konkrétního kandidáta, ale také jsem se zapojil do tvorby vize fakulty. Tým prof. Lukáše Fasory zpracoval program, jehož verze otevřená celofakultní diskusi bude brzy zveřejněna. Osvojuji si jej, protože nabízí strategické vedení směrem k dlouhodobé prosperitě a k zvyšování prestiže fakulty v měnících se poměrech.

Osobně chci v senátu především přispět k rozvoji jedné podceňované oblasti chodu fakulty: práce s lidmi, personální politiky. U akademiků jsou to úkoly od (1) péče o mladé lidi v juniorních pozicích, přes (2) transparentní výběrová řízení, která mají přivést osobnosti s potenciálem získat grantovou podporu a produkovat vysoce kvalitní výstupy základního a aplikovaného výzkumu a vyučovat na špičkové úrovni, až (3) k nastavení rozumných mezí inbreedingu a (4) k další internacionalizaci fakulty. U neakademických pracovníků to znamená profesionální plnění servisní role vůči fakultě a průběžné hodnocení. Všem je třeba nabídnout komplexní fakultní politiku rovnováhy profesního a rodinného života.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je složitý organismus. Nabízím své zkušenosti, mj. coby vedoucího úspěšné katedry, k jejímu rozvoji, k podpoře souladu špičkové vědy, edukace na vědě postavené, profesionální personální práce a respektu k člověku.

Petr Novotný, vedoucí Ústavu pedagogických věd

Roman Švaříček

Milé kolegyně, milí kolegové,

v senátu bych rád předával podněty od střední generace akademiků směrem k vedení fakulty a diskutoval je na širším fóru. Nedávná gap analýza pro HR Award ukázala, že právě tato skupina vnímá výrazný potenciál ve zlepšení mnoha aspektů na fakultě a univerzitě. V senátu bych chtěl prosazovat věcnou diskusi nad směřováním fakulty směrem k prestižní výzkumné instituci podporující své akademiky a studenty. Vedle humboldtovské představy o spojení výuky s výzkumem podporuji myšlenku učinit z učitelských programů prestižní studium vychovávající výborně připravené učitele gymnázií a středních škol. Vedle vědeckých a výzkumných výsledků jsou právě budoucí učitelé pozdvihující intelektuální úroveň společnosti tím, na co může být akademická obec právem hrdá. Nechci slibovat dramatické snížení byrokracie nebo okamžité zlepšení financování vědy, neboť moc senátu není bezbřehá. Jeho síla však může být větší, pokud bude rozhodování senátu založené na datech a do diskusí o vnitřních předpisech fakulty bude zapojena širší akademická obec.

V roli senátora bych rád zužitkoval zkušenosti z pozice zástupce vedoucího středně velkého ústavu (ÚPV FF MU), člena hodnoticího panelu GA ČR, Etické komise pro výzkum, člena redakčních rad časopisů European Journal of Teacher Education a Studia paedagogica a především z pozice dlouholetého výzkumníka a vysokoškolského učitele na FF MU.

Rád budu s vámi diskutovat o tom, jak zlepšit dílčí aspekty života akademické obce. Prosím, kontaktujte mne e-mailem nebo ještě lépe skrze MS Teams, abychom se mohli potkat alespoň v online prostředí.

Roman Švaříček


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info