Odevzdávání diplomových prací a státní závěrečné zkoušky (JS 2019 – září, opravný termín)

20. 6. 2019

Upozorňujeme, že dle Studijního a zkušebního řádu a Směrnice děkana č. 6/2017 je nutné, abyste v případě opakování SZZ v září 2019 (prodloužené zkouškové období semestru Jaro 2019) podali písemnou žádost na Studijní oddělení. Využijte, prosím, univerzální formulář z webu Studijního oddělení. Žádost musí svým souhlasem podpořit vedoucí ÚPV.

Zároveň je nutné se přihlásit v IS MUNI (zkušební termín předmětu Státní závěrečná zkouška).

Odevzdání tištěných verzí diplomových prací (vždy 2 výtisky) pro OPRAVNÝ termín v září 2019 proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU v pondělí 5. 8. 2019 v době od 9 do 14 hodin.

Nejpozději do 20. 8. 2018 musí mít studenti rovněž naplněný archiv závěrečné práce v IS MUNI. A to včetně všech povinných formalit (např. český a anglický název práce apod.). Pozor, pokud téma v ČJ a AJ nebude shodné v tištěné i digitální formě, nebude Vaše DP převzata.

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v první polovině září 2019. Přesný rozpis bude zveřejněn v průběhu srpna 2019.

Více článků

Přehled všech článků