Školská správa a vzdělávací politika

Budoucnost vzdělávání začíná u nás

 • Chcete znát reálné problémy českého vzdělávání z pohledu financování nebo legislativy?
 • Chcete porozumět strategiím a vzdělávacím prioritám?
 • Láká vás aktivní účast na proměnách a inovacích (nejen) českého vzdělávacího systému?
 • Přitahuje Vás „zákulisí“ fungování českých škol?
 • Zajímáte se o mezinárodní kontext vzdělávání?
 • Chcete se naučit připravovat projekty v oblasti vzdělávání?
 • Máte zájem porozumět financování a řízení vzdělávacích institucí díky kontaktům s experty v daných oblastech?

Pokud jste si na některé z výše uvedených otázek odpověděli ANO, pak je pro Vás studium pedagogiky se specializací Školská správa a vzdělávací politika dobrou volbou.

„Cílem studia Školská správa a vzdělávací politika je připravovat odborníky, kteří budou schopni působit v oblasti správy a řízení vzdělávacích institucí. Ti pak mohou výrazně ovlivnit budoucnost našeho vzdělávání.“

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
vyučující ÚPV

Popis specializace

Pedagogika se specializací Školská správa a vzdělávací politika se v navazujícím magisterském stupni studuje jednooborově v prezenční formě. Název této specializace je součástí vysokoškolského diplomu.

Po absolvování této specializace budete vybaveni znalostmi a dovednostmi nejen z obecné pedagogiky, didaktiky, psychologie či pedagogického výzkumu, ale také budete mít kompetence z oblasti řízení vzdělávacích institucí, přejímání dobré zahraniční praxe do českého prostředí, financování vzdělávacích institucí, výzkumu a evaluace či přípravy projektů. V rámci studia je kladen důraz na širší teoreticko-pedagogický a společenskovědní základ, stejně jako na aplikační aspekty a přímé zkušenosti z praxe.

Studium specializace Školská správa a vzdělávací politika je jedinečné hned v několika aspektech:

 • Nabízí sledování a zprostředkování aktuálních trendů v české i mezinárodní vzdělávací politice.
 • Zprostředkovává znalosti z oblasti řízení vzdělávacích institucí.
 • Poskytuje přehled o právních otázkách ve školství a vzdělávání.
 • Umožňuje porozumět problematice školské správy a financování.
 • Umožňuje zjistit, jak fungují jednotliví zřizovatelé škol a organizace v oblasti vzdělávání.
 • Umožňuje využít pedagogického výzkumu a evaluace v reálném školském prostředí.
 • Předává praktické znalosti a dovednosti v oblasti přípravy projektů a projektového řízení.
 • Nabízí spolupráci s národními, krajskými i regionálními institucemi.
 • Umožňuje navázání kontaktů s experty z praxe, a to nejenom ve výuce.
 • Poskytuje dlouhodobou praxi v reálném prostředí školské správy či vzdělávací politiky.
 • Poskytuje přehled o úrovních vzdělávací politiky a jejich nástrojích pro řízení škol.
 • Umožňuje spolupráci s experty z MŠMT, spolupráci na diplomových pracích zadávaných MŠMT, ale i praxe na MŠMT.

Naše partnery najdete zde.

Předměty specializace

Školská správa a financování

Kurz je koncipován jako bloková výuka. Předmět dává účastníkům veškeré informace nezbytné pro finanční management a orientaci ve správě škol. Je rozdělen do 6 bloků, které se zabývají právními předpisy, zdroji financování, kompetencemi zřizovatele, rozpočtem školy, fondy a příspěvkovými organizacemi a kontrolou. Po absolvování předmětu bude student schopen:
• Porozumět a popsat finanční management školy
• Znát základní legislativní dokumenty
• Aplikovat znalosti z oblasti rozpočtové politiky školy
• Analyzovat a porozumět trendům ve školní administrativě

Blok expertů

Cílem předmětu je představit studentům aktuální řešená témata, nové přístupy a budoucí směřování nejenom pedagogiky, ale i novinky ve školské legislativě, aktuální témata školské správy či profily různých profesí v oblasti školství (ředitelé škol, úředníci z odborů školství, experti z oblasti dalšího vzdělávání učitelů, z managementu univerzit apod.). Nedílnou součástí každé přednášky je otevřená diskuse s přednášejícím. Předmět představuje svým charakterem přípravu studentů na vlastní odbornou praxi. Co Vás čeká?
Přednášky expertů jsou předmět, který je vyučován významnými odborníky z pedagogiky, školství, z oblasti školské legislativy, státní správy a samosprávy, ze studijních odborů rektorátů univerzit či fakult
• Jsou zváni experti z hospodářské komory, časopisů, které se věnují školství a vzdělávání, ale i z oblasti ekologické výchovy, volnočasových aktivit (center volného času) a mnozí jiní
• Témata přednášek jsou vždy zveřejněna na začátku semestru, protože se každý rok z určité části mění náplň předmětu

Projekty a projektové řízení

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se plánování a řízení projektů prioritně v oblasti Strukturálních fondů EU. V rámci kurzu se studenti seznámí se základními principy, metodami a nástroji projektové přípravy, řízení realizace, až po fázi ukončení projektu.
• Studenti budou schopni definovat cíle projektu, identifikovat rizika, naučí se pojmenovat kvalitativní znaky projektu, osvojí si postupy plánování projektové práce včetně časového rozvrhu, alokace zdrojů a rozpočtování
Naučí se zpracovat jednotlivé části projektové žádosti. Kromě toho se seznámí s širokou škálou dotačních zdrojů využitelných k financování projektů, a to jak z rozpočtu ČR, tak ze Strukturálních a jiných fondů EU
• Student se bude po absolvování orientovat v oblasti grantových schémat, problematice akreditací MŠMT, MPSV, MV, bude schopen provést analýzu potřebnosti projektu a vypracovat projektovou žádost

Terénní praxe

Kurz si klade za cíl získat či prohloubit praktické dovednosti a kompetence studentů pro práci v institucích v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení, přípravu a realizaci pedagogického výzkumu ve školských i mimoškolských institucích. Student bude po absolvování předmětu schopen:
• Aplikovat odborné znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, vzdělávání a školství při řešení problémů v rámci dané pozice na praxi
• Orientovat se v základních (právních či jiných) předpisech, které vymezují danou pozici i fungování dané organizace;
• Zvládnout základy práce na úrovni určené funkce v konkrétní instituci
• Odhadnout náročnost a charakter práce na dané pozici

Česká vzdělávací politika

Kurz navazuje na povinný kurz Vzdělávací politika. Z témat, jež jsou řešena v povinném kurzu, vybírá ta, která jsou aktuální či problematická z hlediska jejich řešení v rámci praktické vzdělávací politiky, a současně na která nebylo dost prostoru v povinném kurzu. Témata budou představena a diskutována na základě evropského kontextu a konkrétní situace v ČR. I když základní osnova je stanovena, ve výběru témat je zohledněn zájem studentů, jenž mohou studenti formulovat vždy na začátku semestru. Z toho vyplývá, že témata budou do značné míry variabilní.
• Součástí kurzu bude diskuse o dílčích aktuálních tématech vzdělávací politiky s oporou o průběžné sledování sdělovacích prostředků a webových portálů k tématice školství a vzdělávání (Academia, Edu-in, Scio atd.)

Education and Globalization

This course, taught in English, is designed primarily for students of the Department of Educational Sciences and for exchange students coming to Masaryk University within the Erasmus+ program who are interested in the current issues of European education. The aim of the course is to acquaint students with the development and current direction of European education systems by using a comparative perspective.
• Students will be familiar with the basics of methodology of comparative pedagogy; they will also learn about theories of comparative pedagogy (especially the theory of convergence) and their manifestations in the European education systems.
• There will be discussed common educational goals in the European Union (presented in ET2020) and examples of how common learning objectives are being met not only in the Czech Republic, but also in other European countries.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info