Jak citovat? Citační norma APA

Od jarního semestru 2013 (tzn. 18. 2. 2013) se v rámci Ústavu pedagogických věd povinně zavádí jednotná citační norma APA (American Psychological Association, Sixth Edition), a to v drobných úpravách, které zohledňují specifika českého jazyka (viz níže). Tato norma platí pro psaní všech diplomových i jiných prací na celém Ústavu pedagogických věd. Citační norma se týká jak odkazů umístěných přímo v textu, tak i v závěrečném soupisu použité literatury.

Další vysvětlení citační normy APA lze nalézt na stránkách Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy university. Naleznete jej zde: Metodika tvorby bibliografických citací. Podrobný popis citační normy lze nalézt taktéž na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty.

Tvorba seznamu literatury
 • Všechny použité zdroje je třeba uvést v závěrečném seznamu literatury seřazené abecedně podle příjmení autora. Díla stejného autora publikovaná v témže roce jsou seřazena abecedně podle názvu.
 • Názvy (zejm. anglicky psaných publikací) jsou v seznamu literatury uváděny malými písmeny, ovšem v souladu s gramatickými pravidly. Velkými písmeny jsou naopak uváděny anglické názvy časopisů.
 • Seznam literatury není číslován.

Odkazy v textu a citace

Tištěné zdroje

1. Citace monografie (vč. sborníku)

 • Hloušková, L. (2008). Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. Brno: Masarykova univerzita.
 • Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.
 • Pol, M., Rabušicová, M., & Novotný, P. (2006). Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita.
 • Malewski, E. (Ed.). (2012, in press). Curriculum studies handbook: The next moment. New York: Routledge.
 • Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita.

2. Citace příspěvku v monografické publikaci (vč. sborníku):

 • Miková, M., & Janík, T. (2007). Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In R. Švaříček & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 192–201). Praha: Portál.
 • Kolář, J., Nehyba, J., & Lazarová, B. (2011). Osobnostně sociální rozvoj – o významu pojmu optikou pedagogického diskursu. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová, Konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 349–355). Brno: Masarykova univerzita.

3. Citace příspěvku v časopisu

 • Šeďová, K. (2012). Žáci se smějí učitelům: Podoby a funkce školního humoru zaměřeného na učitele. Pedagogická orientace, 22(1), 41–65.
 • Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2012). Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, 15(1), 65–84.
 • Veenman, M., Wilhelm, P., & Beishuisen, J. (2004). The relation between intellectual and metacognitive skills from a developmental perspective. Learning and Instruction, 14(1), 89–104.

4. Citace monotematického čísla časopisu

 • Chvál, M., Michek, S., & Pol, M. (Eds.). (2010). Evaluace ve škole [Special issue]. Orbis scholae, 4(1).

5. Citace kvalifikační práce

 • Trnková, K. (2007). Málotřídní školy a faktory ovlivňující jejich fungování (Disertační práce). Dostupné z https://is.muni.cz/auth/th/8942/ff_d/cele-po_korekci.pdf

 • Valenta, M. (1996). Tvorba učebnic dějepisu pro mentálně retardované žáky(Disertační práce). Olomouc: PdF UP.
Elektronické zdroje

1. Elektronická monografie

 • Larsson, E. (Ed.). (2010). Playing reality. Dostupné z http://interactingarts.org/pdf/Playing%20Reality%20(2010).pdf
 • Jandová, R. (Ed.). (2007). Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu [CD-ROM]. České Budějovice: JČU.

2. Příspěvek v elektronické monografii (sborníku)

 • Lappi, A. P. (2010). Contra-moral of Play. In E. Larsson (Ed.), Playing reality (s. 193–203). Stockholm: Interacting Arts. Dostupné z http://interactingarts.org/pdf/Playing%20Reality%20(2010).pdf

3. Článek v elektronickém časopise

 • Dočekal, V. (2012). Prožitkové, zážitkové, nebo zkušenostní učení? E-pedagogium, 12(1), 9–17. Dostupné z http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2012/E-pedagogium_I_-_2012.pdf
 Odkaz v textu
 • Jméno autora a rok vydání citovaného zdroje je uvedeno přímo v textu v podobě jméno, rok v kulatých závorkách (Jarvis, 2004). V případě, že má text dva a více autorů, jsou jejich jména spojena znakem & (Argyris & Schön, 1996; Pol, Novotný, & Hloušková, 2009). Při odkazování na vícero zdrojů jsou všechny v abecedním pořadí uvedeny v jedné kulaté závorce a odděleny středníkem (Jarvis, 2004; Kolb, 1984). Lokace stran, ze kterých bylo citováno, se uvádí oddělena čárkou do kulatých závorek přímo za rok (Pol, 2012, s. 103).
 • V případě, že má více zdrojů stejného autora i rok vydání, využívá se k jejich rozlišení malé písmeno abecedy přiřazené k roku vydání (Valenta, 2004a, s. 56). Písmena se potom uvádějí rovněž v závěrečném seznamu použitých zdrojů.
 • Pokud se jméno autora objevuje přirozeně v textu, je doplněno pouze rokem v kulatých závorkách: Pol (2012), popřípadě s lokací: Pol (2012, s. 120).
 • Jména autorek jsou přechylována výhradně v textu, v odkazech v závorce i v seznamu literatury zůstávají v původní podobě.
 • Kratší citáty (do tří řádků) z literatury či dalších pramenů jsou v hlavním textu zasazeny do uvozovek. Citace delší než tři řádky je psána písmem o velikosti 10 pt.a oddělena od ostatního textu jedním vloženým řádkem před a za textem vlastní citace. Citovaný text není ohraničen uvozovkami.
Tabulky
 • Název tabulky včetně jejího pořadového čísla je umístěn nad tabulkou, není nijak zvýrazněn a má velikost 12 pt. při současném použití písma Times New Roman.
 • Zdroj a případné poznámky nebo legenda jsou umístěny pod tabulkou. Velikost písma je v tomto případě 10 pt., text není nijak zvýrazněn.
Obrázky
 • Vložené obrázky jsou očíslovány a opatřeny vhodným názvem, který je umístěn pod obrázkem. Název obrázku je psán písmem Times New Roman o velikosti 12 pt. a není nijak zvýrazněn.
 • Pod obrázkem je uveden zdroj, případné poznámky nebo vysvětlivky k obrázku. Velikost písma je 10 pt., text zůstává bez jakéhokoliv zvýraznění.