Diagnostika dyslexie s využitím eye-trackingu a umělé inteligence (DYSLEX)

Základní informace

Základní informace

Cíle projektu

Cílem projektu je za pomoci nástrojů umělé inteligence (neuronových sítí) a technického vybavení (eye-trackeru) efektivněji diagnostikovat jednu z nejrozšířenějších specifických poruch učení (dyslexii), a tím výrazně přispět ke zlepšení reedukačních postupů u dyslektického žáka. Projekt aplikuje současné vědecké poznatky pedagogiky, psychologie a informační vědy a skrze přesnou detekci očních pohybů dyslektických žáků při řešení verbálních a neverbálních úloh a jejich následnou analýzu s využitím nástrojů strojového učení vytvoří efektivní řešení pro přesnější diagnostiku dyslexie. Výstupem projektu bude softwarová platforma umožňující diagnostiku dyslexie přímo v pedagogicko-psychologických poradnách.

Základní informace o projektu

Projekt je inovativní propojením oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky s moderními analytickými nástroji výpočetní techniky, jako jsou strojové učení a neuronové sítě, a s diagnostickými a měřicími nástroji, jako je eye-tracking, při hledání odpovědi na otázku řešenou v současné době pedagogicko-psychologickými poradnami – Jak přesněji, efektivněji a rychleji diagnostikovat dyslexii žáků prvního stupně základní školy. Inovace spočívá v teoreticky zdůvodněném využití sofistikovaných technických nástrojů pro řešení palčivých otázek společenských věd.

Dílčí popis jednotlivých částí projektu:

  1. Projekt reaguje na potřeby pedagogicko-psychologických poraden zkvalitnit a zefektivnit možnosti diagnostiky dyslexie, zároveň rozvíjet znalosti a kompetence zaměstnanců těchto center, a možnost nabídnout klientům pedagogicko-psychologických poraden efektivní diagnostiku specifické poruchy čtení doplněnou o parametry očních pohybů s možností klasifikace a vyhledání podobných případů v databázi.
  2. Projekt unikátním způsobem propojuje oblasti sociálních věd (netechnická část) s počítačovými vědami (technická část) a snaží se poukázat na nové interdisciplinární možnosti. Díky tomu můžeme vytěžit technický pokrok pro potřeby společenských věd.
  3. Projekt se zaměřuje na diagnostiku dyslexie, která je dlouhodobě řešena mnoha sociálními vědami, ovšem v této interdisciplinární podobě a rozsahu nebyla doposud řešena v České republice ani v zahraničí.
  4. Výsledné řešení aplikuje doposud nevyužité, a především nevytvořené přístupy v dané oblasti.

 

Období řešení projektu

05/2021–12/2023

Etika výzkumu

Náš projekt byl posouzen a schválen Etickou komisí pro výzkum

Popis projektu

Popis projektu

V rámci projektu se věnujeme následujícím dvěma bodům:

(1) Zaměřujeme se na porovnání očních pohybů během řešení verbálních a neverbálních úloh u dyslektických žáků a kontrolní skupiny, tedy žáků se čtenářským výkonem odpovídajícím jejich věku. Dyslektická skupina bude rozdělena na jednotlivé subtypy dyslexie a porovnání rozdílů mezi nimi.

(2) Ve druhé části projektu budou eye-trackingová data zpracována pomocí strojového učení a následně bude vytvořen prototyp programu pro diagnostiku dyslexie, tzn. na základě odlišností v parametrech očních pohybů u výzkumných skupin bude vytvořený nástroj schopen klasifikovat, vyhledat a porovnat výsledky žáka dle jeho čtenářského výkonu.

Výzkumný tým

Výzkumný tým

M.Sc. Wolf Culemann

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace (v roli externího aplikačního garanta)

Kontakt

Kontakt

Pokud máte k projektu jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat Nicol Dostálovou na adrese nicol.dostalova@mail.muni.cz, nebo využijte kontaktní formulář níže.


Hledáme žáky 4. tříd! Pokud máte zájem zúčastnit se našeho výzkumu, zapište se do seznamu participantů na tomto odkazu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info