Pedagogika

Popis studia a stipendijní podpory

Cílem doktorského studia je vědecká příprava v oboru pedagogika. Absolvent doktorského studia pedagogiky je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Motivační stipendium

Naši doktorští studenti v prezenční formě studia dostávají k pravidelnému měsíčnímu stipendiu 12.000,- Kč další pravidelnou finanční podporu, Motivační stipendium. Pokud studenti plní studijní povinnosti uvedené v tabulce níže, dostávají 5krát za semestr Motivační stipendium, které je plně hrazeno z rozpočtu Ústavu pedagogických věd.

Ročník

Studijní povinnosti v semestru

Články

Zkoušky

(doporučené pořadí)

Motivační stipendium

1.

1. Plán dizertačního projektu

2. Plán dizertačního projektu

0

Filozofie

3.000,- Kč

2.

3. Sběr dat

4. Sběr dat, Mid-Term Evaluation

1

Anglický jazyk

5.000,- Kč

3.

5. Analýza

6. Analýza, plán dokončení dizertačního projektu

1

Metodologie, Autorský seminář

8.000,- Kč

4.

7. Psaní

8. Obhajoba

1

Disciplína

10.000,- Kč

Detailní rozpis studijních povinností v daném semestru naleznete zde.

Dále je finančně podporována:
• mezinárodní mobilita studentů
• publikační činnost
další stipendia FF MU
• účast na výzkumných projektech 

Doktorské studium je rozděleno do tří modulů zaměřených na přípravu filozoficko-metodologickou, odbornou a jazykovou. V průběhu studia je student povinen složit zkoušky z filozofie vědy, cizího jazyka, metodologie pedagogického či andragogického výzkumu a jednu zkoušku z vybrané pedagogické či andragogické disciplíny (dle zaměření disertační práce). Studium je výrazně orientováno na individuální práci studenta a školitele, jeho pevnou součástí jsou pravidelně organizované společné vědecké semináře, na nichž vystupují studenti doktorského studia, školitelé a hosté.

Doktorské studium pedagogiky je možné studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Studium standardně trvá osm semestrů a je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

Studijní plán

Průběh doktorského studia se od předchozích stupňů výrazně liší. Stáváte se součástí pracoviště, spolupracujete s vyučujícími, či sami vedete výuku.
Předmětů je méně, a probíhají zejména blokově. Vaše studijní povinnosti jsou rámovány zejména fázemi práce na Vaší disertaci. Součástí studia je také zahraniční výjezd v délce minimálně jednoho semestru. 

Studijní plán prezenčního studia

Studijní plán kombinovaného studia

Kdo jsou naši absolventi?

Učitelé a výzkumníci na vysokých školách, experti v oblasti vzdělávání v různých vzdělávacích, výzkumných a poradenských organizacích.

Úspěšný absolvent je schopen

 • vykonávat samostatnou a vysoce odbornou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti pedagogických oborů
 • projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky
 • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě
 • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku

Seznam uplatněných studentů a absolventů.

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá dvakrát ročně: uchazeči podávají přihlášky vždy od ledna do dubna a od září do listopadu.

Veškeré informace k přijímací zkoušce naleznete zde.

Nabídka témat možných dizertačních projektů

prof. Milan Pol
    • Distributivní vedení ve školách
    • Rituály ve škole. Na příkladu školní maturity.
prof. Milada Rabušicová
    • Vzdělávání dospělých ve světě (komparativní studie)
    • Učení a vzdělávání dospělých (analýza příležitostí a participace)
doc. Bohumíra Lazarová
    • Klima školy očima žáků
    • Soukromé základní školy
doc. Klára Šeďová
    • Komunikace mezi žáky při skupinovém vyučování
    • Vliv vrstevnických vztahů na zapojení žáka do výukové komunikace
doc. Jiří Zounek
    • Digitální technologie ve formálním a informálním učení (životě) dětí, mládeže i dospělých (digitální technologie ve škole, v rodině, v zaměstnání; digitální technologie jako součást běžných každodenních aktivit v různých kontextech a prostředích včetně prostředí virtuálního)
    • E-learning v terciárním vzdělávání (empirický výzkum výuky podporované ICT na vysokých školách)
    • Dějiny (post)socialistického školství v Československu (dějiny základního, středního, vysokého školství pohledem pamětníků – učitelů i žáků; období kolem roku 1968, 1989, transformace školství v 90. letech minulého století; využití orální historie v historicko-pedagogickém výzkumu).
dr. Karla Brücknerová
    • Informální učení ředitelů škol
    • Rodiče jako obsah a zdroj informálního učení učitelů
dr. Lenka Hloušková
    • Důvěra v životě školy
    • Učební výsledky kariérového poradenství

dr. Zuzana Šalamounová

    • Role jazykové výbavy žáků v jejich zapojení do výukové komunikace
    • Jazyk v procesu identifikace žáků v prostředí školní třídy
dr. Roman Švaříček
    • Využití eye-trackingu pro výzkum interakcí v průběhu výuky ve školní třídě
    • Identita učitele
    • Argumenty v dialogicky pojatém vyučování

 

Příklady aktuálně řešených témat

 • Adaptace přistěhovalců na chod českých a norských základních škol
 • České obecné menšinové školství v severních Čechách v letech 1867-1938
 • Demokracie ve škole a vzdělávacím systému
 • Hlas žáků
 • Hospitace jako prostředek k sebereflexi a zvyšování kvality výuky na jazykových centrech vysokých škol
 • ICT v terciárním vzdělávání
 • Komunikace ve školní třídě na odborné škole
 • Komunikace ve výuce na vysoké škole
 • Konzultace ve školním prostředí
 • Kritické a tvořivé myšlení v pedagogické přípravě a profesi
 • Limity inkluzivního vzdělávání
 • Mezigenerační učení v komunitním prostředí
 • Mezigenerační učení v prostředí flexibilních forem práce
 • Mezigenerační učení v rodině mezi otcem a synem
 • Mezigenerační učení v romské rodině
 • Mocenské roviny ve třídě a jejich vliv na soudržnost třídního kolektivu
 • Možnosti využitia technológie Eye Tracking pri skúmaní kognitívnych procesov relevantných počas učenia
 • Neformální učení v prostředí mezinárodních výměn mládeže
 • Neverbální vyjadřování blízkosti učitelů ve vyučovacích hodinách
 • Otcovství v rané a střední dospělosti
 • Proces komunikace mezi učitelem a rodičem
 • Projektové řízení v prostředí školy
 • Připravenost studentů vysoké školy na autonomní učení
 • Rodičovská podpora čtenářství u dětí 1. a 2. tříd základních škol
 • Rovnost přístupu k sekundárnímu a terciárnímu vzdělávání a procesu formování budoucích elit
 • Sociální podpora u teenagerů v prostředí sítě Facebook
 • Stav a trendy současné české muzejní pedagogiky
 • Tvořivost v současné české škole
 • Vyučování a učení založené na sociální interakci a vzájemném učení studentů v e-learningovém prostředí
 • Využití metod Educational data mining a Learning analytics pro analýzu učení a výuky v e-learning systému
 • Vztahová rovina výukové komunikace
 • Vztahy rodiny a školy: na příkladu rodin cizinců

Na doktorát krok za krokem

Vyhraďte si dostatek času, ideálně měsíc a více, ještě před podáním samotné přihlášky. Stačí se držet následujících kroků.


 

 • Projděte si seznam témat a školitelů

  Pokud nemáte předem jasno, s jakým tématem se přihlásit na doktorát, vyberte si některé z nabízených témat. Ačkoliv se téma může v první roce studia pozměnit a upřesnit, vybírejte s rozvahou. 

 • Kontaktujte potencionálního školitele nebo garanta programu

  Bez toho to na doktorátu nejde. Pomůže Vám doladit téma, a povede Vás celé čtyři roky.

 • Sepište projekt disertační práce

  Na základě domluvy se školitelem sepište projekt dizertační práce. 

 • Podejte přihlášku ke studiu

  Přihláška se podavá v IS MU. Zaplaťte poplatek.

 • Odevzdejte projekt, životopis a soupis publikační činnosti

  Všechny tři dokumenty je potřeba odevzdat studijnímu oddělení v tištěné podobě, nejpozději týden po ukončení přihlašování pro daný semestr.

 • Přijďte k přijímacímu pohovoru

  Připravte se na rozhovor s vyučujícími UPV.Společně si budete povídat například o vašem výzkumném záměru, volbě studia a očekávání, o vašich zkušenostech a magisterské práci. 

 • Počkejte na výsledek přijímacího řízení

Těší se na Vás garanti doktorského studia

Bez popisku

Milan Pol

Profesor Milan Pol se specializuje na řízení ve vzdělávání a pedagogickou evaluaci. Je autorem řady publikací, například o organizačním učení ve školách, kultuře školy, životní a profesní dráze vedoucích pracovníků škol. V současné době je děkanem Filozofické fakulty MU.

MUNIResearchGate


 

Bez popisku

Roman Švaříček

Dr. Roman Švaříček se profesně zabývá zejména dialogickým vyučováním, pedagogickými teoriemi, filozofií výchovy a metodologií kvalitativního výzkumu. Studenti se s ním mohou setkat třeba v předmětech Pedagogické teorie, Filozofie výchovy a vzdělávání nebo Alternativní pohledy na školu.

MUNIResearch Gate


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info